Wyniki IV Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

04.12.2020

Szanowni Państwo,

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki IV Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, przedstawiamy Listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków oraz Listę rankingową negatywnie zaopiniowanych wniosków. W ramach konkursu złożonych zostało 15 wniosków i w wyniku przeprowadzonej oceny:

  • 10 wniosków oceniono pozytywnie, tym samym zostały one wybrane do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 89 647 935,00 PLN.
  • 5 wniosków oceniono negatywnie, tym samym wnioski te nie zostały wybrane do dofinansowania.

Uprzejmie informujemy, że decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu IV konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą.

Odwołania od decyzji, o których mowa w §13 Regulaminu IV konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej. Powyższe odwołania można składać wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy za ośrednictwem poczty elektronicznej.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków CSI
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków CSI

Wstecz