Wyniki konkursu na kierunki zamawiane - listy rankigowe

18.06.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013, informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.


W związku ze znaczącą liczbą projektów ocenionych pozytywnie, który uzyskały wysoką liczbę punktów, Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs do kwoty 300 mln zł.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 260 wniosków o przyznanie dofinansowania na projekty w ramach Działania 4.1.2, w tym:

1)    126 wniosków uzyskało  ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów).


Spośród ww. wniosków do dofinansowania zakwalifikowały się 93 wnioski (kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 300 mln zł, w tym 6 mln zł przeznaczono na procedurę odwoławczą oraz 15 mln zł na wypadek konieczności zwiększenia dofinansowania w wyniku negocjacji).


Wobec powyższego minimum punktowe kwalifikujące projekt do dofinansowania wyniosło 90 pkt.

lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie

2)    124 wnioski uzyskały ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła poniżej 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów).

lista rankingowa wniosków ocenionych negatywnie

 
3)    10 wniosków zostało skierowanych do ponownej oceny formalnej.Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą na adres osoby wskazanej w pkt 2.6 wniosku.

Wstecz