Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu Innowacyjny Recykling Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 3/1.2/2017/POIR

17.08.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach  Programu sektorowego Innowacyjny Recykling (konkurs 3/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

W ramach I konkursu wpłynęło27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 124 001 340,36 zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostało skierowanych 27 wniosków natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) przekazano 19 wniosków.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 12 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. 15 projektów nie otrzymało rekomendacji dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.

Łączna kwota dofinansowania zakwalifikowanych projektów wynosi 43 737 690,89 zł.

Wstecz