Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu IUSER Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 7/1.2/2016

29.05.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Programu sektorowego IUSER (konkurs 7/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.
 
W ramach I konkursu wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 185 490 299,26 zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostało przekazanych 27 wniosków, natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) przekazano 18 wniosków.
 
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 11 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. 16 projektów nie otrzymało rekomendacji do dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.
 
Łączna kwota dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania wynosi 55 119 113,21 zł.

Wstecz