Zakończenie oceny wniosków złożonych w Konkursie 1/1.3.1/2017 w ramach Poddziałania 1.3.1. "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”

07.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spośród 98 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu, 66 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Podczas pierwszego etapu oceny merytorycznej, 52 wnioski zostały ocenione pozytywnie i ostatecznie po spotkaniach z Wnioskodawcami, ocenę pozytywną otrzymały 44 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 1 438 120 671,78 zł.

Do dofinansowania zostało rekomendowanych 28 Projektów Grantowych na kwotę 922 942 998,60 zł.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §11 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu Grantowego. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wstecz