Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie 4/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: GAMEINN

08.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena wg kryteriów oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 4/1.2/2019 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program GAMEINN.

Spośród 93 wniosków, które wpłynęły w ramach programu sektorowego GAMEINN, dokonano oceny 80 wniosków, z czego:

Dnia 08 lipca 2020 r. do dofinansowania zostały wybrane 43 projekty.
Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 154 383 714,37 PLN. Jednocześnie 37 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, a 9 wniosków zostało wycofanych z oceny.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach programu GAMEINN Działanie 1.2 PO IR_Konkurs 4/1.2/2019

Wstecz