Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 – „Technologie kosmiczne”

21.02.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 33 złożonych wniosków, dokonano oceny 31 wniosków, z czego:

Dnia 20 lutego 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 15 projektów, w tym:

  • 7 projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego przez przedsiębiorstwa indywidualne lub przez konsorcja z udziałem co najmniej jednego podmiotu realizującego projekt na terenie tego województwa, na kwotę w wysokości 70 199 297,71 PLN,
  • 8 projektów realizowanych tylko na terenie województw innych niż mazowieckie, na kwotę w wysokości 73 614 071,62 PLN.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 143 813 369,33 PLN. Dodatkowo, 16 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, a 2 wnioski zostały wycofane z oceny. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 ,,Technologie kosmiczne”

Wstecz