Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz jest absolwentką Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalistką z zakresu inżynierii środowiska, eko-efektywności procesów technologicznych, ekologistyki oraz inżynierii materiałowej w obszarze materiałów kompozytowych. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Autorka lub współautorka około 150 prac naukowo-badawczych, a także ponad 180 publikacji krajowych i międzynarodowych, w tym 21 monografii. Współtworzyła i była pierwszym kierownikiem Centrum Czystych Technologii Węglowych w Polsce (projekt dużej infrastruktury badawczej realizowany z funduszy POIG w Głównym Instytucie Górnictwa i Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla). Była też koordynatorem Klastra Czystych Technologii Węglowych w Katowicach.

Od 2004 roku, Profesor Krystyna Czaplicka-Kolarz jest członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. W 2008 roku została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pełnienia funkcji przedstawiciela Polski w Komitecie Węgla i Stali COSCO w Brukseli (kadencja: 2008-2015).Jako ekspert Sejmiku Województwa Śląskiego, w latach 1999-2001, była członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 2004 roku Minister Środowiska powołał ją w skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady, którą sprawowała przez 2 lata.

Jest członkiem Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – organu konsultacyjnego Marszałka Województwa Śląskiego
Kierowała krajowymi i międzynarodowymi programami i projektami badawczymi (jej dorobek organizacyjny obejmuje ponad 30 projektów, finansowanych przez Bank Światowy, Komitet Badań Naukowych, NCBR, Ministerstwa i Urzędy Marszałkowskie). W latach 2005-2015 brała udział w 8 projektach foresightowych. Kierowała m.in. Narodowym Projektem Foresight – Wdrożenie Wyników, oraz projektami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego kraju i zeroemisyjnej gospodarki energią. Za swoją działalność badawczą i organizacyjną została uhonorowana wieloma odznaczeniami branżowymi i państwowymi, w tym w 2014 roku Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Profesor Krystyna Czaplicka-Kolarz od lat aktywnie współpracuje z najważniejszymi zespołami eksperckimi i naukowymi w Polsce. W latach 2012-2017 była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Od 2002 roku zasiada w składzie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Od 2014 roku pełniła funkcję eksperta w Zespole Ekspertów NCBR ds. przygotowania programu strategicznego badań naukowych z zakresu „Nowoczesne technologie materiałowe”, a obecnie jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Techmatstrateg. Od 30 lat uczestniczy w Radzie Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, jest również członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.