Prof.dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda urodził się w Starym Sączu w 1949 roku. Od 1970 roku jest żonaty i ma trójkę dzieci. Studia wyższe ukończył w roku 1973 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Bezpośrednio po studiach rozpoczął działalność zawodową jako inżynier automatyk w Zakładzie Projektów Procesowych Instytutu Technologii Nafty w Krakowie. Od 1977 r. do 2004 pracował w Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Od 2004 roku jest pracownikiem Wydziału Zarządzania AGH, gdzie do października 2006 roku kierował Katedrą  Analizy Systemowej i Modelowania Cyfrowego, w latach 2007-2008 był kierownikiem Wydziałowego Centrum Koordynacji Badań, a od października 2009 do lutego 2016 r. kierował Katedrą Informatyki Stosowanej.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 r., stopień doktora habilitowanego w 1992 r. a w roku 2004 - tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Od 1998 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, a od roku 2006 - profesora zwyczajnego. W okresie od 1993 do 2001 r. był także zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej, w 2003 roku - na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, a  od roku 2000 jest również profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

W latach dziewięćdziesiątych przebywał na kilkunastu zagranicznych stażach naukowych, głównie w Wielkiej Brytanii, a także w Danii i Francji.

Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują zagadnienia informatyki stosowanej, teorii systemów oraz modelowania matematycznego i cyfrowego złożonych procesów dla potrzeb zarządzania, badań naukowych i sterowania procesami technologicznymi. Współpracuje z zespołami badawczymi grupującymi specjalistów z nauk o zarządzaniu, systemów komputerowych sterowania i zarządzania, przetwarzania sygnałów, fizykochemii i energetyki. Opublikował łącznie ponad 220 prac naukowych (56 od 2008 r.). Większość z nich, w tym rozprawa habilitacyjna i obszerna monografia, dotyczy problemów syntezy komputerowych systemów automatyki od strony teorii sterowania i informatyki (zagadnienia strukturyzacji i konstrukcji oprogramowania systemów sterowania, modelowania matematycznego procesów technologicznych, regulacji predykcyjnej oraz przetwarzania sygnałów w sterowaniu - głównie dla potrzeb nadzorowania). Znaczące miejsce w jego dorobku mają prace związane z modelowaniem matematycznym procesów fizykochemicznych, publikowane w czołowych czasopismach światowych. Ponadto jest współautorem monografii omawiającej wykorzystanie modeli matematycznych oraz metod optymalizacji w planowaniu produkcji, a także ponad 50 artykułów dotyczących problematyki zastosowań metod matematycznych w zarządzaniu.

W roku 2006 uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2007-2015. W latach 2007-2008 był członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Projektów Rozwojowych z Inicjatywy Własnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczy także, jako ekspert zewnętrzny, w realizacji Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

W swoich pracach kładzie silny nacisk na praktyczne aspekty proponowanych metod i techniki ich implementacji komputerowej, z uwzględnieniem problemów numerycznych. Jest głównym autorem i wykonawcą trzech wdrożonych systemów sterowania komputerowego, dwóch systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu oraz licznych pakietów oprogramowania dla potrzeb badań naukowych i dydaktyki.