KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a;
 2. NCBR powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod-at-ncbr.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu wejścia na teren budynków NCBR, znajdujących się przy ul. Nowogrodzkiej 47a bądź przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie, w szczególności w celu rejestrowania wejść oraz wyjść do wskazanych budynków. Ewidencjonowanie wejść i wyjść do budynków prowadzone jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach oraz ochrony mienia;
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania przez NCBR zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym NCBR dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia stosuje zabezpieczenia na terenie budynków stanowiących mienie państwowe;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, ma Pani/Pan prawo do żądania od NCBR dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 9. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uzyskania zgody na wejście na teren budynków NCBR. W przypadku braku podania niezbędnych danych wejście na teren budynku NCBR będzie niemożliwe;
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.