KLAUZULA INFORMACYJNA

  • ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47a (dalej jako: “NCBR”), z którym skontaktować się można kierując korespondencję na wyżej wskazany adres.

  • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

NCBR powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się swobodnie kontaktować w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowanych przez Administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail IOD-at-ncbr.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres NCBR z dopiskiem “Ochrona Danych Osobowych”.

  • PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku art. 22(2) Kodeksu pracy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.

  • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy publiczne lub gdy administrator powziął informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin wskazany wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie pomocy technicznej.

  • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie i w zakresie określonym przepisami prawa, masz prawo żądania dostępu do nich, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  • PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.