KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47a (dalej jako: “NCBR”), z którym skontaktować się można adresując korespondencję na wyżej wskazany adres.

Więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych można uzyskać kontaktując się także bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na:

● adres e-mail: IOD-at-ncbr.gov.pl;
● adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi interesantów oraz w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 90 dni. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub NCBR powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione:
● podmiotom uprawnionym do uzyskiwania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
● podmiotom wspierającym NCBR czyli takim, które wsparcie techniczne i organizacyjne.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych i zażądać od NCBR zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy są one przetwarzane w uzasadnionym interesie NCBR lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej. NCBR może nadal przetwarzać dane osobowe pomimo wniesionego sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest konieczne w celu udzielenia informacji bądź uzyskania pomocy z użyciem infolinii.

We wszelkich sprawach spornych z zakresu ochrony danych osobowych przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres kontaktowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych to ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane kontaktowe do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne są pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, natomiast informacje na temat wnoszenia skarg znajdziesz tym adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.