Przejdź do głównej zawartości

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Najczęściej czytane

Zobacz więcej

Przychody z komercjalizacji B+R jako zyski inne niż kapitałowe

Przychody osiągane przez spółkę w komercjalizacji bezpośredniej rezultatów prac B+R wytworzone we własnym zakresie zaliczane do innych przychodów niż...

26.02.2019 Czytaj dalej

Wydatki na nabycie wyników testów lub ekspertyz jako koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej

Nowy katolog podmiotów naukowych określonych ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rozszerza mozliwosci skorzystania z ekspertyz, opinii...

25.02.2019 Czytaj dalej

Ulga B+R w ramach kosztów związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów

Spółki korzystające z ulgi B+R powinny wykazywać koszty kwalifikowane związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów/praw ochronnych na wzory...

22.02.2019 Czytaj dalej

Nowa ulga od przychodów kwalifikowanych z praw własności intelektulanej - IP BOX

Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania

21.02.2019 Czytaj dalej

Modele wyceny wyników prac badawczych

W opracowaniu przedstawiono, w oparciu o praktyki rynkowe, kluczowe metody konstruowania ceny, jak również dostępne modele przychodowe związane z...

26.10.2018 Czytaj dalej

Czy potrzebna wycena przy licencji niewyłącznej

Przepisy prawa co do zasady nie wprowadzają obowiązku sporządzania wyceny prawa własności intelektualnej w przypadku obrotu tym prawem.

20.12.2013 Czytaj dalej

Beneficjenci powinni uważać na zmiany w swojej strukturze w czasie realizacji projektów

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych są zazwyczaj rozłożone na kilka lat. Na ten czas składa się nie tylko okres samej realizacji umowy o...

18.08.2014 Czytaj dalej

Aukcje praw własności intelektualnej sposobem na transparentny rynek innowacji

Aukcje praw własności intelektualnej stanowią rozwijającą się platformę obrotu oraz źródło wiedzy na temat innowacji i wyceny praw dokonywanej przez...

25.09.2014 Czytaj dalej

Umowa przeniesienia praw na pokrycie kapitału zakładowego

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego.

28.01.2014 Czytaj dalej

Pamiętaj o obowiązku sprawozdawczym spółki celowej

Spółki celowe mają określone obowiązki o charakterze sprawozdawczym, które w typowej sytuacji powinny być zrealizowane do końca czerwca każdego...

22.05.2015 Czytaj dalej

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Celem ustanowienia zastawu jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności (na przykład z tytułu opłat licencyjnych), tzn. gwarantuje zastawnikowi...

01.10.2018 Czytaj dalej

Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych

Zakres wyjątku umożliwiającego wybrane sposoby korzystania z utworów osieroconych został uregulowany w krajowych regulacjach bardzo wąsko. W chwili...

28.11.2014 Czytaj dalej

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

Poza ochroną patentową przewidzianą przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej, równolegle również przepisy Prawa farmaceutycznego (dalej: PF)...

14.01.2015 Czytaj dalej

Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków

Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej w szczególny sposób regulują zasady udzielania ochrony patentowej na produkty lecznicze. Wynika to ze...

18.07.2014 Czytaj dalej

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Zasady udzielania ochrony patentowej leków regulują przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ochronę tę, ze względu specyfikę związków...

29.01.2015 Czytaj dalej

Ścieżka postępowania dla przedsięwzięć typu spin-off

Model współpracy naukowca z wehikułem inwestycyjnym pozwala pomysłodawcom nowej technologii sprawdzić wstępne założenia swojego konceptu,...

19.04.2016 Czytaj dalej

Co wolno bez posiadania licencji na utwór?

Przedmiotem ochrony prawnej jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od...

05.07.2014 Czytaj dalej

Czy know-how może podlegać komercjalizacji?

Samo opublikowanie know-how w drodze publikacji nie może być jednak uznawane za komercjalizację danego know-how.

15.02.2016 Czytaj dalej

Wyniki prac badawczych i rozwojowych oraz zasady ich ochrony

Wyniki (rezultaty) prac badawczych i rozwojowych, jako wytwory działalności intelektualnej człowieka, są uznawane i chronione na podstawie przepisów...

16.01.2014 Czytaj dalej

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego. W...

17.01.2014 Czytaj dalej

Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności

Z perspektywy zarówno pomysłodawcy, jak i inwestora start-up jest przedsięwzięciem obarczonym dużym ryzykiem. Charakteryzuje się wieloma niewiadomymi,...

15.12.2014 Czytaj dalej

Umowa inwestycyjna z komentarzem

Zawierając umowę inwestycyjną, należy poświęcić uwagę ustaleniu zasad rozporządzania akcjami/udziałami spółki będącej przedmiotem inwestycji.

24.09.2018 Czytaj dalej

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

Ochrona w zakresie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest głównie ustanowiona w interesie twórców (w tym przypadku naukowców), to...

25.03.2014 Czytaj dalej

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Podmioty zgłaszające swoje wynalazki do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie ochrony, twórcy, instytuty badawcze czy przedsiębiorcy, nie...

10.07.2013 Czytaj dalej

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Uczelnie publiczne mogą tworzyć spółki prawa handlowego na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Cel spółki powołanej przez...

19.11.2013 Czytaj dalej

Optymalna ochrona patentowa wynalazku możliwa przy ograniczonym budżecie

Pokutujący mit dotyczący kosztów z jakimi wiąże się uzyskanie patentu może odstraszać część przedsiębiorców czy pracowników naukowych od podejmowania...

31.07.2013 Czytaj dalej

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Wartości niematerialne i prawne są istotnym składnikiem aktywów danej jednostki. Niejednokrotnie decydują one o rentowności prowadzonej przez nią...

02.08.2013 Czytaj dalej

Jaki system ochrony patentowej wybrać? Kiedy warto patentować?

Skuteczna ochrona innowacyjnych osiągnięć dynamizuje rozwój jednostki i gwarantuje rentowność prowadzonej przez nią działalności. Jej zapewnienie...

06.08.2013 Czytaj dalej

Ochrona know-how zapobiega nieuczciwym działaniom konkurentów

Niekiedy jednostki świadomie rezygnują z ubiegania się o ochronę patentową dla swoich rozwiązań, unikając w ten sposób obowiązku jego ujawnienia w...

12.08.2013 Czytaj dalej

Współpraca biznesu z nauką pod rygorem niedozwolonej pomocy publicznej

Wspólne prowadzenie badań naukowych przez partnerów naukowych i biznesowych charakteryzuje się tym, że wszystkie podmioty biorące udział w opracowaniu...

10.09.2013 Czytaj dalej

Zastrzeżenie patentowe wyznacznikiem cech i parametrów określonego rozwiązania

Uzyskanie patentu na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania może ułatwiać odzyskanie przez...

03.09.2013 Czytaj dalej

Jak wybrać właściwą metodę wyceny?

W przypadku własności intelektualnej, wstępną ocenę występowania wartości można przeprowadzić odpowiadając na 3 pytania...

05.11.2013 Czytaj dalej

Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej

Zasilenie środkami nie musi jednak mieć formy wkładów na kapitał zakładowy, za które uczelnia obejmuje udziały w spółce. Istnieją bowiem alternatywne...

25.11.2013 Czytaj dalej

Finansowanie badań przez fundusze Venture Capital

W praktyce inwestorzy rzadko finansują prace badawcze, najczęściej są to prace dostosowawcze o bardzo aplikacyjnym charakterze.

13.11.2017 Czytaj dalej

Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model był zarówno...

16.11.2017 Czytaj dalej

Jak daleko sięga ochrona patentowa?

W dniu13 maja 2013 roku Sąd Najwyższy USA wydał wyrok w długo oczekiwanej sprawie Bowman vs. Monsanto. Po dwóch stronach barykady stanęli Monsanto –...

22.05.2013 Czytaj dalej

Spin-off czy spin out?

W przypadku modelu spółki spin-off podstawowym sposobem, w jaki jednostka naukowa może zapewnić sobie możliwość czerpania korzyści z wypracowanych...

06.05.2013 Czytaj dalej

Nowe interpretacje organów podatkowych w zakresie ulg podatkowych

Organy podatkowe prezentowały dotychczas dosyć restrykcyjne stanowisko, uznając, iż po pierwsze opis zakresu prac wykonywanych w ramach ulgi powinien...

29.01.2018 Czytaj dalej

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U z 2016 nr 1933) oprócz...

19.01.2017 Czytaj dalej

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Kluczem do ostatecznego sukcesu czyli wdrożenia nowego rozwiązania i sprzedaży produktów na rynku jest odpowiednia (i systematyczna) ocena jego...

16.12.2016 Czytaj dalej

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności (kopiuj 1)

Załączony wzór umowy stanowi umowę o prowadzenie negocjacji i o zachowaniu poufności. Może być on wykorzystany przez strony przed podjęciem współpracy...

05.03.2015 Czytaj dalej

Regulamin znaku towarowego

Niniejszy wzór regulaminu znaku towarowego stanowi przykład regulaminu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy przewidzianego w art. 122 ust. 2...

25.05.2015 Czytaj dalej

Wykorzystanie licencji próbnych w praktyce

Wzorzec umowy licencyjnej umożliwiającej przeprowadzenie niezbędnych testów przez przedsiębiorcę, który może być docelowym licencjobiorcą takiego...

06.07.2017 Czytaj dalej

Umowa licencyjna jako jedna z głównych form komercjalizacji

Na najbardziej dojrzałych rynkach (zwłaszcza na rynku amerykańskim) najbardziej popularną formą (ścieżką) komercjalizacji (bezpośredniej) jest...

11.10.2017 Czytaj dalej

Umowa wniesienia aportu z komentarzem

Umowa spółki powinna zawierać postanowienia dotyczące wniesienia wkładów wspólników. Przepisy KSH nie definiują pojęcia wkładu. Mając na uwadze...

05.06.2018 Czytaj dalej

Umowa wspólników z komentarzem

Ogromna przewaga umowy wspólników nad umową spółki (statutem) polega na możliwości zachowania tego porozumienia w poufności, podczas gdy umowa spółki...

11.06.2018 Czytaj dalej

Crowdfunding coraz popularniejszy

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, często wskazywany jest jako szansa na wypełnienie luki inwestycyjnej w sektorze innowacyjnym. W ślad...

21.05.2014 Czytaj dalej

Dobre praktyki Funduszy Bridge Alfa

Publikacja przygotowana w ramach projektu „Badanie dobrych praktyk w programie pilotażowym BRIdge Alfa”

23.05.2018 Czytaj dalej

Baza funduszy Venture Capital

Uruchomiliśmy internetowe narzędzie do monitorowania rynku inwestycji wysokiego ryzyka w projekty technologiczne.

22.11.2017 Czytaj dalej

Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

15.11.2017 Czytaj dalej

Przygotowanie komercjalizowanej technologii do wdrożenia

Głównym celem wdrożenia nowej technologii przez przedsiębiorcę jest wejście na rynek i zbudowanie odpowiedniej skali oraz zapewnienie trwałej przewagi...

28.10.2017 Czytaj dalej

Modelowe scenariusze badań zleconych w relacjach umownych pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową

Aby relacja pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową była owocna dla obu jej stron, powinna ona zostać ukształtowana w sposób uwzględniający...

09.10.2017 Czytaj dalej

Czas w komercjalizacji i wdrożeniach zaawansowanych wyników badań

W interesie firmy komercyjnej budującej swoją przewagę konkurencyjną na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych jest jak najszybsze zakończenie...

28.09.2017 Czytaj dalej

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu podmiotów w otoczeniu...

21.09.2017 Czytaj dalej

Uzasadnienie outsourcingu i jakość usług związanych z komercjalizacją

Projekty badawcze zawierające elementy prac rozwojowych (lub nawet wdrożeniowych) bardzo często wymagają ciągłego odnoszenia kolejno realizowanych...

04.09.2017 Czytaj dalej

Rola analiz jakościowych w wycenach technologii

Mimo, że najwięcej emocji budzi w praktyce konstrukcja modelu, dobór wiarygodnych metodyk, prawidłowość i wiarygodność uzyskanych obliczeń to...

28.08.2017 Czytaj dalej

Komercjalizacja a badania zlecone

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że badania zlecone, które w swojej istocie są (zaawansowaną) usługą mają niewiele wspólnego z komercjalizacją...

24.08.2017 Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem w komercjalizacji pośredniej

Tworzenie nowej spółki technologicznej (np. spółki spin-off) zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem niepowodzenia, choć warto podkreślić, że niektóre...

27.04.2017 Czytaj dalej

Brokering (scouting) technologiczny i jego rola w komercjalizacji wyników badań

Działania brokerów (scoutów) przede wszystkim koncentrują się na pozyskiwaniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych prac...

14.04.2017 Czytaj dalej

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych może być zawarta pomiędzy różnymi podmiotami, w tym pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami,...

06.03.2017 Czytaj dalej

Umowa spółki projektowej

W wypadku wyboru ścieżki komercjalizacji z utworzeniem spółki z podmiotem prywatnym należy przyjrzeć się korzyściom wynikającym z określonej struktury...

06.03.2017 Czytaj dalej

Umowa o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych

Umowa powinna zawierać uregulowanie, która ze stron i w jakim terminie jest uprawniona i zobowiązana do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej...

06.03.2017 Czytaj dalej

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności

Załączony wzór umowy stanowi umowę o prowadzenie negocjacji i o zachowaniu poufności. Może być on wykorzystany przez strony przed podjęciem współpracy...

06.03.2017 Czytaj dalej

Jak zaprojektować fazę B+R, aby komercjalizacja wyników badań zakończyła się sukcesem

Doświadczenie wskazuje, że zaprojektowanie drogi produktu od wynalazku do wyrobu wprowadzonego do sprzedaży powinno rozpoczynać się już na etapie...

06.03.2017 Czytaj dalej

Czy innowacja zawsze oznacza przełom?

Patent zależny to patent mający za przedmiot wynalazek, z którego korzystanie wkracza w zakres patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem...

06.03.2017 Czytaj dalej

Jak skutecznie komercjalizować?

Zeszłoroczna październikowa nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otworzyła pracownikom naukowym nowe możliwości komercjalizacji wyników...

06.03.2017 Czytaj dalej

Ochrona karna tajemnicy przedsiębiorstwa i wzorów produktów – trudna, lecz możliwa

Innowacyjny przedsiębiorca może się spotkać sytuacją, w której konkurent bezprawnie wykorzystuje jego technologię objętą tajemnicą przedsiębiorstwa i...

06.03.2017 Czytaj dalej

Wycena wyników prac B+R

Przed rozpoczęciem komercjalizacji wytworzonych we własnym zakresie wyników prac badawczych i rozwojowych, szczególnego znaczenia nabiera wiarygodne...

06.03.2017 Czytaj dalej

Sytuacje, kiedy sporządzenie wyceny praw własności intelektualnej jest wskazane

Kodeks spółek handlowych nie wymaga, aby aport (np. prawa własności intelektualnej) wnoszony do spółki z o.o. podlegał wycenie w celu ustalenia, ile...

06.03.2017 Czytaj dalej

Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne

Ustawa z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933) oraz...

06.03.2017 Czytaj dalej

Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka

Sztandarowym przykładem wieloletnich prac rozwojowych jest wprowadzenie na rynek nowego leku opartego na opracowanej w danej jednostce badawczej nowej...

06.03.2017 Czytaj dalej

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

W prawie przewidziane są sytuacje, w których dozwolone jest korzystanie przez osoby trzecie z wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według...

06.03.2017 Czytaj dalej

Umowa o wspólności prawa sposobem na uniknięcie konfliktów pomiędzy współuprawnionymi

Eksploatowanie wspólnego prawa, np. prawa z patentu lub prawa do uzyskania patentu, może napotykać poważne praktyczne problemy. Instrumentem, który ma...

06.03.2017 Czytaj dalej

Jak przygotować prawidłową umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie?

Przygotowanie umowy zawierającej zapisy zapewniające skuteczne przeniesienie praw autorskich może sprawiać trudności. Przedstawione poniżej wskazówki...

06.03.2017 Czytaj dalej

Jak skutecznie chronić własność intelektualną

Dwie nowele ustawy Prawo własności przemysłowej, które weszły w życie odpowiednio 1 grudnia 2015 roku oraz 15 kwietnia 2016 roku, w diametralny sposób...

06.03.2017 Czytaj dalej

Dokapitalizowanie spółki celowej korzystne podatkowo

Odpowiednie zastosowanie przepisów o dokapitalizowaniu spółek celowych może być dogodnym instrumentem optymalizacji podatkowej, co dotyczy przede...

02.03.2017 Czytaj dalej

Kapitał podwyższonego ryzyka jako element programów finansowania

Finansowanie przedsiębiorstw w formie kapitału podwyższonego ryzyka jest niezbędne dla zapewnienia ich rozwoju. W sytuacji gdy rynek finansowania nie...

02.03.2017 Czytaj dalej

Warranty subskrypcyjne skutecznym instrumentem w komercjalizacji B + R

Warranty mogą być wykorzystywane jako instrument służący wynagradzaniu uczelni publicznej w związku z komercjalizacją wyników prac B + R dokonywaną...

02.03.2017 Czytaj dalej

Z perspektywy spółki otrzymującej aport istotne jest co jest przedmiotem aportu

Ujęcie transakcji po stronie podmiotu otrzymującego aport jest uzależnione przede wszystkim od przedmiotu aportu.

02.03.2017 Czytaj dalej

Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

Podczas tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może jednak pojawić się problem z wyceną tego składnika...

02.03.2017 Czytaj dalej

Spółka spin-off w roli przedsiębiorstwa zależnego i niezależnego

W jakich przypadkach spółki z o. o. typu spin-off będą spełniały przesłanki mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, przedsiębiorstw...

02.03.2017 Czytaj dalej

Wniesienie IP do spółki skutkuje podniesieniem jej kapitału zakładowego

Własność intelektualna może być wniesiona zarówno do spółki nowo utworzonej, w celu objęcia udziałów w kapitale zakładowym nowo powstałej spółki, jak...

02.03.2017 Czytaj dalej

Fundusze Venture Capital szansą na innowacje | NCBR

Fundusze Venture Capital – podstawowe informacje

02.03.2017 Czytaj dalej

Analiza trendów w planowaniu badań i komercjalizacji ich wyników

Amerykanie często mówią „trend is your friend” – zawsze warto posiadać wiedzę o aktualnych trendach w gospodarce i je wykorzystywać. Co ciekawe...

23.02.2017 Czytaj dalej

Model freemium w nauce i w komercjalizacji jej wyników

Jednym z najpopularniejszych modeli związanych z wdrożeniami - zwłaszcza nowych rozwiązań - jest model w którym część np. usługi jest udostępniana...

21.02.2017 Czytaj dalej

Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy

Regulamin racjonalizacji może być stosowany przez każdego przedsiębiorcę, w tym spółkę celową utworzoną przez uczelnię w celu prowadzenia wdrożenia...

07.02.2017 Czytaj dalej

Pułapki przenoszenia i licencjonowania praw własności intelektualnej – co zrobić, aby transfer praw lub licencja były skuteczne?

Rozporządzanie prawami własności intelektualnej (intellectual property; IP) zasadniczo przybiera formę umowy przeniesienia lub licencji. Poniżej...

07.02.2017 Czytaj dalej

Sytuacje, kiedy prawo wymaga wykonania wyceny IP

Przepisy prawa, w tym kodeks spółek handlowych i ustawa o rachunkowości, określają, kiedy dokonanie wyceny środka trwałego jest obowiązkowe.

07.02.2017 Czytaj dalej

Jakie zgłoszenia patentowe są interesujące dla inwestorów i dlaczego?

Jednym z pierwszych pytań jakie wielu potencjalnych inwestorów zadaje osobom/zespołom/start-up’om ubiegającym się o dofinansowanie wprowadzenia na...

07.02.2017 Czytaj dalej

Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest może tak powszechnie znany dla szerszego kręgu odbiorców jednak w toku procesu aportu odgrywa istotną...

07.02.2017 Czytaj dalej

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Kluczem do ostatecznego sukcesu czyli wdrożenia nowego rozwiązania i sprzedaży produktów na rynku jest odpowiednia (i systematyczna) ocena jego...

07.02.2017 Czytaj dalej

Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

Od początku nowego roku obowiązuje pakiet przepisów, które mają pobudzać współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem przedsiębiorców. Przepisy...

22.02.2016 Czytaj dalej

Kapitał podwyższonego ryzyka jako element programów finansowania

Finansowanie przedsiębiorstw w formie kapitału podwyższonego ryzyka jest niezbędne dla zapewnienia ich rozwoju. W sytuacji gdy rynek finansowania nie...

19.05.2015 Czytaj dalej

Podwyższenie kapitału celowej spółki akcyjnej

Również w istniejącej spółce akcyjnej, powołanej w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, możliwe jest podniesienie kapitału...

23.03.2015 Czytaj dalej

Wniesienie IP do spółki skutkuje podniesieniem jej kapitału zakładowego

Własność intelektualna może być wniesiona zarówno do spółki nowo utworzonej, w celu objęcia udziałów w kapitale zakładowym nowo powstałej spółki, jak...

09.03.2015 Czytaj dalej

Umowa z naukowcem na przeniesienie wyników prac naukowych

Możliwe jest nabycie przez pracownika naukowego uczelni publicznej oraz pracownika instytutu naukowego PAN praw do wyników badań naukowych, jeżeli...

24.02.2015 Czytaj dalej

Umowa o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych

Umowa powinna zawierać uregulowanie, która ze stron i w jakim terminie jest uprawniona i zobowiązana do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej...

19.02.2015 Czytaj dalej

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Przedmiotem umowy o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego będzie patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji jako prawa nadające się do...

25.11.2014 Czytaj dalej

Umowa wniesienia aportu (w postaci know-how) do spółki z o.o. z klauzulą poufności

Zawarcie umowy wniesienia aportu (np. w postaci know-how) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za jej udziały jest wskazane, w sytuacji...

30.10.2014 Czytaj dalej

Umowa o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Załączony wzór umowy przewiduje popularny model współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorcą i powinien być zmodyfikowany w zależności od rodzaju...

24.09.2014 Czytaj dalej

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych może być zawarta pomiędzy różnymi podmiotami, w tym pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami,...

08.09.2014 Czytaj dalej

Ustawa o finansach publicznych nie jest przeszkodą dla uczestniczenia uczelni w spółce kapitałowej

Czy uczelnia, powołując swoją spółkę celową (art. 86 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), może wnieść kapitał do spółki w formie gotówki i czy...

12.06.2014 Czytaj dalej

Pięć grzechów głównych wynalazcy

Uzyskanie patentu jest dla naukowca czy wynalazcy zwieńczeniem nierzadko wieloletniej pracy badawczej. Tym ważniejsze jest, by nie zaprzepaścić tych...

12.06.2014 Czytaj dalej

Wycena wyników B+R – obowiązkowa czy dobra praktyka?

Obowiązek sporządzenia wyceny B+R nie jest wyrażony wprost w przepisach, lecz wynika implicite z różnych regulacji.  

28.01.2014 Czytaj dalej

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego. W...

17.01.2014 Czytaj dalej

Sytuacje, kiedy sporządzenie wyceny praw własności intelektualnej jest wskazane

Kodeks spółek handlowych nie wymaga, aby aport wnoszony do spółki z o.o. podlegał wycenie w celu ustalenia, ile udziałów spółka powinna uzyskać w...

16.01.2014 Czytaj dalej

Sytuacje, kiedy prawo wymaga wykonania wyceny IP

Przepisy prawa, w tym kodeks spółek handlowych i ustawa o rachunkowości, określają, kiedy dokonanie wyceny środka trwałego jest obowiązkowe. 

03.02.2015 Czytaj dalej

Wycena komercjalizowanych badań naukowych powinna być dobrą praktyką jednostek B+R

W świetle uregulowań kodeksu spółek handlowych oraz poglądów doktryny i orzecznictwa nie budzi wątpliwości, że wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą...

23.04.2013 Czytaj dalej
Pokaż więcej wiadomości
test /style