Lista Funduszy VC z ofertą inwestycyjną w ramach konkursu BRIdge Alfa

13.09.2018

Lista Funduszy VC rekomendowanych do współpracy inwestycyjnej w ramach konkursu Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa

Przydatne materiały:

Celem Funduszu EVIG Alfa jest pozyskanie wsparcia dla inwestycji w projekty technologiczne o charakterze badawczo-rozwojowym w fazie Proof of Principle i Proof of Concept, cechujące się innowacyjnością produktową lub procesową oraz wywodzące się z polskich ośrodków akademickich. Fundusz będzie koncentrował się na projektach B+R opartych o zaawansowane urządzenia pracujące w ramach Internetu Rzeczy dedykowanych dla branż FinTech, MedTech oraz CleanTech, zgodnie ze strategią inwestycyjną. Fundusz posiada wszechstronny i doświadczony zespół inwestycyjny uzupełniony przez specjalistę ds. komercjalizacji B+R oraz ekspertów branżowych, co wpłynie na efektywność pozyskiwania z rynku projektów, ich ewaluacji, oceny i docelowo wyłonienia wyróżniających się potencjałem komercjalizacyjnym pomysłów, które będą następnie rozwijane przez kadrę EVIG Alfa przy wsparciu partnerów zewnętrznych.

Poprzez skupienie w jednym podmiocie osób o bogatym doświadczeniu w zakresie wspierania zespołów badawczych, rozwijania własnego biznesu i komercjalizacji technologii oraz szerokich kontaktach biznesowych, stworzono podmiot umożliwiający sprawne wspieranie rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów badawczych. Kluczowy personel Funduszu to osoby współpracujące z licznymi ośrodkami badawczymi, parkami technologicznymi, grupami doradczymi i przedsiębiorstwami, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie procedowanym projektom nie tylko wsparcia okołobiznesowego, dostosowanego do ich potrzeb, ale również dostępu do specjalistycznego sprzętu badawczego.

 1. Opty Ventures, Agnieszka Stochmal, tel. 883 100 820, e-mail: inwestycje-at-optyventures.pl

Celem Funduszu OPTY VENTURES jest wspieranie i finansowanie projektów o charakterze innowacji produktowej i/lub procesowej znajdujących się w fazie PoP i PoC, a także wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz uczestniczenie w ich transferze do gospodarki.

Fundusz OPTY VENTURES finansował będzie projekty B+R w fazie preseed oraz seed, w obszarach:

MedTech, Biotech / Life Science, Digital Healthcare, oportunistycznie innych branż.

 1. Heyka Capital, Józef Pakuła, tel. 530 333 375, e-mail: jozef.pakula-at-hcm.vision

Profil inwestycyjny Funduszu Unicorn Nest II obejmuje inwestowanie w projekty i przedsiębiorstwa, które będą opracowywać innowacyjne produkty, technologie, procesy, albo które będą dokonywać istotnych udoskonaleń istniejących produktów, technologii, procesów w szczególności w następujących zakresach: inteligentne miasta (Smart Cities), inteligentne domy i budynki (ang. Smart Homes), rozwiązania Internetu rzeczy (Internet of Things), inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne (Smart Healthcare, Smart Education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych, symulatory oraz rozwiązania typu „serious games/gamification”, technologie służące wspomaganiu procesów decyzyjnych, analiza danych zgromadzonych w chmurach, optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (Cloud Computing), uczenie maszynowe (Machine Learning), sztuczna inteligencja, wirtualizacja, przetwarzanie złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (Big Data Analytics, Data Mining), zarządzanie wiedzą w organizacjach, wykorzystanie sieci społecznościowych do pozyskiwania i analizy danych oraz dystrybucji informacji (Blockchain), analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej, rozpoznawanie emocji, zachowań i gestów, rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality), komunikacja akustyczna i głosowa.

 1. Platinium Alfa, Anna Mitros, tel. 600 919 513, e-mail: contact-at-platinumalfa.eu

Strategia inwestycyjna Platinum Alfa zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje o charakterze technologicznym, w szczególności z obszaru Spersonalizowanej Opieki Medycznej.

Działalność inwestycyjna Funduszu koncentruje się wokół technologii, które dzięki swojej specyfice mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia istniejących lub stworzenia nowych rozwiązań w obszarze Life Science (np. pomiar otoczenia człowieka z wykorzystaniem technologii i danych pochodzących z urządzeń zainstalowanych w otoczeniu) w tym:

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (KIS 1). W szczególności: Badania i rozwój produktów leczniczych, Bioinformatyka, Technologie medycyny regeneracyjnej, Technologie telemedyczne, Informatyczne narzędzia medyczne;
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (KIS 2). W szczególności: Telemedycyna w diagnostyce i terapii, Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji, Markery / testy, Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne, Badania kliniczne;
 • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (KIS 14). W szczególności: Sensory fizyczne, Biosensory, Sieci sensorowe, Zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych;
 • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (KIS 15). W szczególności: Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane, Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach, Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach, Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci, Pozycjonowanie i nawigacja, Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacyjna, Innowacyjne zastosowania geoinformacji;
 • Elektronika oparta na polimerach przewodzących (KIS 16). W szczególności: Sensory elastyczne, Elektronika osobista i tekstylia inteligentne;
 • Inteligentne technologie kreacyjne (KIS 19). W szczególności: Gry rehabilitacyjne
 1. Findustry, Karol Hop, tel. 788 455 214, e-mail: hop@findustry.pl

Misją Findustry jest przyczynienie się do wykonania przez polską gospodarkę kolejnego kroku milowego w zakresie korzystania z rewolucji cyfrowej w tych gałęziach rodzimej gospodarki, które od dziesięcioleci stanowią jej fundament. Z tego też wynika koncentracja na innowacyjnych i przełomowych rozwiązaniach dla przemysłu i rolnictwa. Findustry będzie inwestować w przedsięwzięcia z obszaru Industry 4.0 (zwanego także Przemysł 4.0). Obszar ten to inaczej całość procesów składających się na „czwartą rewolucję przemysłową”, która umożliwia łączenie urządzeń w ramach cyfrowych ekosystemów oraz pogłębienie integracji w ramach poziomych (wewnątrz organizacji) i pionowych (czyli współpraca z kontrahentami i klientami) łańcuchów wartości. W ramach obszaru Przemysłu 4.0 Findustry zamierza wspierać projekty w ramach KIS 17: Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych oraz KIS 15: Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne oraz KIS 4: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego w ramach grupy określonej jako biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa.

 1. Medinice , Sanjeev Choudhary, tel. (+48) 695 230 120, e-mail: sanjeev-at-medinice.pl

Profil działalności: Fundusz MediAlfa inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe z obszaru lifescience do zastosowania w kardiologii i kardiochirurgii. Spółka jest obecna na rynku od 2012 roku i rozwija projekty własne oraz pozyskane od pomysłodawców.

 1. EnerFund, Sławomir Kurowski, tel: +48 22 314 14 89, e-mail: info-at-enerfund.pl

EnerFund to fundusz inwestycyjny finansujące polskie innowacyjne projekty B+R znajdującym się na najwcześniejszym etapie rozwoju, obarczonym największym czynnikiem ryzyka o największym potencjale wzrostu. Specjalizacją sektorową Funduszu są innowacje możliwe do wdrożenia w ramach gałęzi przemysłu związanych przede wszystkim z (1) energetyką, (2) poprawą komfortu życia w miastach, (3) wykorzystaniem inteligentnych materiałów, czy (4) ochroną środowiska. Fundusz jest finansowany z programu Bridge Alfa, otrzymał 30 mln zł na początku 2018 r.

 1. ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o. o. Spółka Komandytowa , Oskar Grzegorczyk, Partner & COO, tel. +48 570 319 550, e-mail: office-at-bitspirationbooster.com

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu art. 8a ust. 1 u.f.i., której celem jest zbieranie aktywów od inwestorów oraz lokowanie ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną zakładającą inwestycje przede wszystkim w znajdujące się na wczesnym i średnim etapie rozwoju spółki z branż technologicznych, realizujące projekty badawczo-rozwojowe, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: AI / sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence), IoT / internet rzeczy (ang. Internet of Things), uczenie maszynowe (ang. Machine Learning), technologie finansowe, biotechnologia, technologie medyczne;

 1. Scanderia Ventures, Agnieszka Dobrzyńska, tel.: +48 606 966 777, e-mail: dobrzynska@scanderia.com.pl

Fundusz zainteresowany jest projektami z obszaru Life Science, Medical Devices, Internetu Rzeczy, Wirtualnej Rzeczywistości oraz technologii ICT.

 1. ETGK Bridge, Michał Marciniak, tel. 668 15 33 36, e-mail: marciniak@etgk.pl

Fundusz ETGK Bridge skupia swoją działalność w ramach nowoczesnych materiałów i gospodarki odpadami. Obszar zainteresowań to minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), jak i wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty.

Zespół Funduszu posiada wiedzę w zakresie prowadzenia i koordynacji projektów B+R, a także wdrażania wyników prac i transferu technologii. Podmioty połączone w ramach Funduszu łączą doświadczenie jednostki naukowej, ekspertów naukowych, z kompetencjami z obszaru komercjalizacji, rozwoju biznesu i inwestycji kapitałowych. W wyniku połączenia tych kompetencji powstaje niezbędny fundament, dzięki któremu Fundusz dysponuje kompetencjami w sferze naukowej, dostępem do pipelinu wyników prac B+R, kompetencjami do ich analizy i oceny, tworzenia strategii komercjalizacji i obsługi transakcji inwestycyjnych.

 1. AS MANAGEMENT, Marcin Fejfer, tel. +48 (61) 827 09 99, e-mail: fejfer@speedupgroup.com oraz Kuba Dudek, tel. +48 (61) 827 09 99, e-mail: kuba.dudek-at-speedupgroup.com

SpeedUp Seedstone stawia sobie za zadanie realizację inwestycji i aktywne wspieranie zespołów rozwijających innowacje bezpośrednio oparte o technologie związane z przetwarzaniem obrazu, dźwięku, tekstu oraz technologię sztucznej inteligencji. Fundusz będzie specjalizował się w wspieraniu projektów związanych z rynkiem technologii finansowych, cyber-bezpieczeństwa, sportu (wliczając w to e-sport) oraz technologii związanych z mediami i marketingiem. Założeniem zespołu zarządzającego jest prowadzenie funduszu w oparciu o najlepsze standardy rynku Venture Capital. Naszym zdaniem korzystanie z doświadczeń wypracowanych przez dziesięciolecia działań zagranicznych funduszu zapewnią, że inwestycje w pomysły technologiczne rzeczywiście uzyskają wsparcie, które realnie przyśpieszy ich rozwój i zwiększy możliwości pozyskania kolejnych rund kapitałowych.

 1. VBV Alfa, dr Adam Sobczak, tel.: +48 603-404-302, e-mail: sobczak@vbvfund.pl  oraz office-at-vbvfund.pl

VBV Alfa jest funduszem ukierunkowanym na komercjalizację projektów z obszaru Biotechnologii Medycznych (Health Life Sciences).

Naszą główna specjalizacją są terapeutyki (projekty lekowe, szczepionki) oraz metody diagnostyczne, np. markery wykorzystywane do diagnostyki chorób. W tym zakresie współpracujemy z ekspertami brytyjskimi i szwajcarskimi, którzy są specjalistami B+R z innowacyjnej globalnej farmacji i którzy udzielają wsparcia w strategii komercjalizacji innowacji, zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi oraz wymogami regulatorowymi.

Ponadto jesteśmy zainteresowani innowacjami w zakresie narzędzi biotechnologicznych (rozwiązania platformowe) do szerokiego wykorzystania w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w zakresie urządzeń medycznych oraz  nanomateriałów do wykorzystania w medycynie, chirurgii lub biotechnologii.

 1. Lantan Software, Marcin Pawlik, tel. +48 71 341 56 00, e-mail: office-at-lantansoftware.com

Celem inwestycyjnym funduszu jest finansowanie projektów znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Preferowane są projekty o charakterze technologicznym i systemów informatycznych, w szczególności rozwiązania oferowane w modelu Software as a Service. Podstawowymi domenami działania funduszu są informatyka, transport i logistyka oraz technologie kreacyjne.

 1. Funduszu Epic Alfa (ERC VC), Anna Górecka, tel. 604 102 100, e-mail: agorecka-at-epicventures.pl

Fundusz inwestuje w projekty technologiczne z istotnym komponentem badawczo - rozwojowy. Obszar branżowy można sprowadzić do trzech głównych kategorii – rozwiązania dla energetyki, Internet of Things (IoT), oraz technologie przetwarzania danych i komunikacja (ICT).

Inwestorem prywatnym Funduszu jest PGE Ventures – fundusz typu CVC utworzony w strukturach Grupy Kapitałowej PGE – który poza wniesieniem kapitału oferuje również know-how zarówno w zakresie głównej działalności biznesowej, jak i funkcji wsparcia. PGE Ventures może zapewnić nam doskonałe zaplecze do prowadzenia testów i wdrożeń pilotażowych naszych projektów (dostęp do infrastruktury GK PGE), oraz wsparcie finansowe wybranych i najlepiej rokujących start-upów na kolejnych rundach inwestycyjnych.

 1. Tech-Impact Fund Sp. z o.o., Maciej Frankowicz, tel. 602 726 336, e-mail: biuro-at-techimpact.pl

Misją TF jest komercjalizacja innowacyjnych technologii pochodzących z Instytucji Naukowo-Badawczych oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw działających na rzecz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności produkcji i wykorzystania wiedzy z zakresu IT w połączeniu hardware’u i software’u.

 1. Fundusz Green Alpha Sp. z o.o., Dorota Partyka, tel. 48 502 218 356, e-mail: office-at-greenventures.vc 

Wiodącą specjalizacją w profilu inwestycyjnym Funduszu Green Alpha Sp. z o.o. będzie KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego. Ze względu na bogate doświadczenie branżowe, osób w nim zarządzających, Fundusz będzie koncentrował swoją działalność również na następujących inteligentnych specjalizacjach:   • KIS 1 - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM) • KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT) • KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD) • KIS 5 - Żywność wysokiej jakości (ŻYWNOŚĆ) • KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO) • KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO) Nie wyklucza się dokonywania inwestycji w atrakcyjne projekty w innych branżach, niż wymienione powyżej.   Fundusz przewiduje inwestycje w młode przedsięwzięcia biznesowe (faza zalążkowa) realizujące projekty B+R, mające na celu opracowanie innowacji produktowych lub procesowych  o wysokim potencjale komercyjnym.  Szczególnym elementem strategii inwestycyjnej Funduszu jest zastosowanie modelu podażowo-popytowego oraz ukierunkowanie inkubowanych projektów na ich internacjonalizację. Podejście podażowe polega na identyfikacji projektów B+R w fazie zalążkowej (seed), w ośrodkach kreowania innowacji, m. in. Politechniki i Uniwersytety. Jednocześnie, w ramach modelu popytowego, przewidujemy identyfikację realnych problemów technologicznych przedsiębiorstw, działających w branżach spójnych z profilem inwestycyjnym Funduszu. Kolejnym krokiem będzie opracowanie rozwiązań poszczególnych problemów przy zaangażowaniu dedykowanych zespołów projektowych. Celem Funduszu jest wdrażanie innowacyjnych technologii powstających w polskich jednostkach badawczych oraz rodzimych przedsiębiorstwach na rynek globalny.

 1. BLDG Venture sp. z o.o., Mariusz Bajor, tel. 509 242 646, e-mail: kontakt-at-bldg.pl

Główny obszar branżowy zainteresowania Funduszu obejmuje dokonywanie inwestycji w dwóch strategicznych obszarach: szeroko rozumianej branży przemysłowej oraz branży rozwiązań dla przemysłu, elektroniki i internetu rzeczy (IoT) przemysłowej; b. rozwiązań konsumenckich z zakresu informatyczno-elektronicznych, inteligentnych oraz internetu rzeczy (IoT). 

Zakres branżowy Funduszu obejmuje dokonywanie inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe w fazie PoP i PoC w następujących obszarach:

Szeroko rozumianej branży przemysłowej oraz branży rozwiązań dla przemysłu, elektroniki i internetu rzeczy (IoT) przemysłowej, w tym;

 • projektowania i optymalizacji procesów przemysłowych i technologicznych,
 • technologie, maszyny i urządzenia automatyzacji i robotyzacji procesów,rozwiązania i urządzenia diagnostyczne i monitorujące w przemyśle,
 • systemy sterowania maszyn, urządzeń, robotów, systemy rozproszone, systemy wizyjne,
 • inteligentne sieci przesyłowe i systemy zarządzania sieciami,
 • inteligentne interfejsy maszyna-maszyna i człowiek-maszyna, czujniki i sensory,
 • rozwiązania z dziedziny smart factories, smart security, smart city
 • inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transportation System) w logistyce, transporcie i spedycji oraz sterowaniu pojazdami.

Rozwiązań konsumenckich z zakresu informatyczno-elektronicznych, inteligentnych oraz internetu rzeczy (IoT), w tym:

 • elektronika osobista,
 • tekstylia inteligentne,
 • rozwiązania nasobne,
 • rozwiązania z dziedziny smart home, smart security,
 • systemy lokalizacji i geolokalizacji.
 1. BTM Investments, Piotr Wiliński, tel. 697 514 905, e-mail: p.wilinski-at- btmfund.com .

Inwestujemy w firmy oparte na silnej własności intelektualnej i nowatorskich pomysłach biznesowych, a w szczególności nietuzinkowych zespołach, posiadających wyjątkową ekspertyzę technologiczną.  
Dostarczamy finansowanie i wsparcie dla pomysłów z obszarów life science i technologii

 • Life science wspiera poprawę zdrowia społeczeństwa,
 • Technologa koncentruje się na budowaniu wartości w przemyśle, nowych materiałach, sensorach i elektronice.

Wspólnie z Wami pracujemy na sukces, dbając o to, aby po drodze nie zabrakło nam finansowania, kontaktów i dobrej energii w zespole.

 

 1. Discovery Ventures Sp. z o.o., Krzysztof Bednarek, tel. +48 606 115 857, e-mail: inwestycje-at-discovery.fund

Discovery Ventures inwestuje w projekty należące do obszaru QUALITY OF LIFE – projekty mające docelowo poprawić jakości życia człowieka. Kluczową przewagą Discovery Ventures, jest ponad 10-letnie doświadczenie inwestycyjne zespołu zarządzającego w realizacji udanych inwestycji (m.in. Genomed S.A.). Gwarantuje to, że Inwestobiorcy znajdują w Discovery Ventures wiarygodnego i wartościowego merytorycznie partnera do rozwoju swoich przedsięwzięć polegających na komercjalizacji wyników B+R i technologii.

Wśród projektów będących w zainteresowaniu funduszu są projekty w zakresie: zdrowia społecznego, leków, suplementów diety, materiałów leczniczych, urządzeń medycznych, ponadto nanotechnologie, biosensory i inteligentne sieci sensoryczne (IoT), systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, machine learning, analiza big data, których zastosowanie podnosi jakość życia. Równocześnie fundusz jest zainteresowany innymi, nie wymienionymi wyżej technologiami, których zastosowanie mieści się w obszarze Quality of Life.

 1. Tredecim Asset Management S.A., Paweł Potoczek, tel. 784 047 236, e-mail: biuro-at-tredeciminnovation.pl

Strategia Inwestycyjna zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. W obszarze  zainteresowań Funduszu znajdują się przede wszystkim projekty wpisujące się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacje nr  15  Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne tj.: Internet of Thing, Cyberbezpieczeństwo, Uczenie maszynowe (Machine learning), Sztuczna inteligencja, Przetwarzanie i zarządzanie  dużymi zbiorami danych (BIG data), Analiza danych zgromadzonych w chmurach oraz optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (ang. Cloud Computing).

 1. Spinaker Alfa sp. z o.o.; Iwona Przywojska, tel: +48 885 885 501, e-mail: przywojska@spinakeralfa.pl

Prowadzi działalność inwestycyjną (kapitał zalążkowy / venture capital), wspierając projekty przedsiębiorców i naukowców na wczesnym etapie rozwoju (projekty B+R znajdujące się w fazach Proof of Principle i Proof of Concept). Celem działań inwestycyjnych jest finansowanie polskich innowacji, projektów B+R poprzez powoływanie nowych lub dokapitalizowanie istniejących spółek (startup) wspólnie z ich pomysłodawcami. Dzięki zrozumieniu środowiska naukowo – badawczego, relacji ze światem nauki oraz biegłej znajomości zagadnień dotyczących środowiska transakcji early stage, w ramach wejść kapitałowych Fundusz oferuje cenne wsparcie merytoryczne w zakresie wzrostu wartości firmy. Do głównych obszarów zainteresowań inwestycyjnych należą: FinTech, CleanTech, HealthTech, ICT. SPINAKER alfa inwestuje od 25.000 EUR do 250.000 EUR w pojedynczy projekt inwestycyjny. Fundusz realizuje projekt współfinansowany ze środków NCBR w ramach programu BRIdge alfa.

 1. SCIENCE FUND Sp. Z o.o.; Rafał Sobczak, tel. 537 020 050, e-mail: sobczak@science.fund

Science Fund to podmiot powołany w celu wspierania finansowego i organizacyjnego projekty w fazie Proof of Concept i Proof of Principle, pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce tj. uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, w celu ich dalszej komercjalizacji oraz przygotowania pod przyszłe, kolejne inwestycje typu Venture Capital. Zespół zarządzający na podstawie swoich własnych doświadczeń koncentruje się na obszarach, które uznaje za najbardziej perspektywiczne. Jako główny obszar inwestycji wyznaczył nowe technologie w medycynie (ang. MedTech/Healthtech). Science Fund poszukiwał będzie projektów głównie z zakresu: bioinformatyki, Informatycznych narzędzi medycznych oraz telemedycyny.

 1. Polish Venture Fund Sp. Z o.o. ASI Sp. Komandytowa; Marek Smolski, tel. +48 602 625 336, e-mail: info-at-polishventurefund.pl

Polish Venture Fund inwestuje w projekty badawczo – rozwojowe z obszaru technologii medycznych na wczesnym etapie rozwoju. Poszukujemy obiecujących startupów lub pomysłów na startupy, aby pomóc im rozwijać i monetyzować produkty. Wspieramy projekty na wczesnym etapie rozwoju, oferując im: wsparcie finansowe, badanie rynku, mentoring, pomoc w zarządzaniu projektem, pomoc w budżetowaniu i zarządzaniu finansami firmy, wsparcie HR, tworzenie strategii produktu, wsparcie w poszukiwaniu rynków zbytu, wsparcie w pozyskiwaniu kolejnych źródeł finansowania.

Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji i przygotowaniu projektów B+R na każdym etapie ich rozwoju (od badań podstawowych, poprzez badania przemysłowe, aż po prace rozwojowe kończące się opracowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu), w szczególności w zakresie analiz typu due diligence pod kątem ryzyk technologicznych, produktowych i prawnych (w szczególności związanych z kwestiami IP), rynkowych oraz w zakresie pomocy publicznej.

 1. Edtech Hub Ventures, Dagmara Strzębicka, tel. 22 314 14 01, e-mail: strzebicka@digitalknowledge.pl

Specjalizacją EdTech Hub Ventures jest branża technologie w edukacji. Interesują nas przede wszystkim projekty, w których nowe technologie wspierają procesy zdobywania wiedzy i umiejętności. Szczególnie ciekawe są dla nas tematy: digitalizacja wiedzy, szczególnie VR/AR, blended learning & LMS platforms, adaptive learning, machine learning, deep learning i AI, big data, content & influence marketing, jednak równie chętnie zainwestujemy w projekty z innych obszarów edtech, np. robotyka, AI, rozwiązania Saas i inne. Szukamy takich przedsięwzięć, gdzie poza kapitałem możemy wnieść wartość merytoryczną związaną z naszym doświadczeniem w branży edukacyjnej, gdyż chcemy brać aktywny udział w budowaniu wartości spółki. Szukamy projektów z potencjałem na skalowanie przychodów i/lub zasięgu, z silnym IP, innowacyjnym produktem i/lub modelem biznesowym lub innym wiarygodnym pomysłem na wzrost wartości. Więcej pod adresem edtechhub.eu.

 1. Tar Heel Capital Alfa, Tomasz Serwan, tel. +48 22 699 09 34, e-mail: alfa-at-tarheelcap.com

Tar Heel Capital Alfa to fundusz Venture Capital dedykowany innowacyjnym projektom z sektora ICT. Strategia Inwestycyjna funduszu zakłada finansowanie projektów badawczo-rozwojowych mających charakter innowacji produktowych lub procesowych, pochodzących szczególnie ze środowiska polskich jednostek naukowych. Celem funduszu jest pozyskiwanie mających potencjał komercjalizacyjny pomysłów, których przeprowadzenie przez fazy Proof od Principle i następnie Proof of Concept pozwoli na zaoferowanie na rynku nowych produktów, usług lub technologii.

W ramach prowadzonych inwestycji wsparte zostaną przedsiębiorstwa działające w najbardziej perspektywicznych obszarach, w tym m.in.: inteligentnych sieciach i technologiach geoinformacyjnych, inteligentnych technologiach kreacyjnych, cloud computingu.

Strategia Funduszu zakłada indywidualne podejście do każdego przedsiębiorstwa i konkretną pomoc doświadczonego zespołu Funduszu w realizacji projektu B+R.

 1. ABAN Fund Sp. z o.o., Paweł Szydłowski, tel. +48 796 121 286, e-mail: biuro-at-abanfund.vc 

Wizją ABAN Fund jest odgrywanie kluczowej roli we wprowadzaniu do gospodarki technologii mających pozytywny wpływ na społeczeństwo i wywodzących się głównie z polskich środowisk naukowych. Łączymy ekspercką wiedzę i zaangażowanie odnoszących sukcesy rynkowe krajowych przedsiębiorców oraz aniołów biznesu ze skutecznymi praktykami wspierania rozwoju technologicznych start-upów.

Angażujemy się w przedsięwzięcia, które dzięki zainwestowaniu kwoty 1,0 - 3,0 mln zł oraz naszemu zaangażowaniu mogą znacząco podnieść swój poziom gotowości technologicznej oraz przeprowadzić skuteczną komercjalizację. Nasze główne obszary zainteresowania to:

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów „Technologie, urządzenia i wyroby medyczne”, „Technologie materiałowe w medycynie”, „Technologie telemedyczne”, „Bioinformatyka”, „Badania i rozwój suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego” oraz „Badania i rozwój produktów leczniczych”.
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów „Telemedycyna w Diagnostyce i Terapii”, „Diagnostyka Obrazowa oraz Oparta na Innych Technikach Detekcji” oraz „Markery/Testy”.
 • Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru „Bioprodukty i Produkty Chemii Specjalistycznej”.
 • Przetwórstwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem „Produkcji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów o projektowanych cechach żywieniowych i zdrowotnych”.
 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty ze szczególnym uwzględnieniem „Nowych inteligentnych materiałów kompozytowych i nanostrukturalnych na opatrunki, na wyroby chirurgiczne i higieniczne, umożliwiające dozowanie leków i nanofarmaceutyków, z regulowanym czasem biodegradacji i separacji od podłoża oraz innowacyjne technologie ich wytwarzania”.
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem „Projektowania zaawansowanych interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna- maszyna, system-system”.
 1. VC Link Sp. z o.o., Paweł Kowalczyk, tel.: (+48) 603 050 560, office-at-vclink.pl 

Profil Funduszu VC Link jest ukierunkowany na inwestowanie w projekty B+R dotyczące przede wszystkim wprowadzania na rynek rozwiązań i technologii dla szeroko rozumianego przemysłu. Fundusz będzie koncentrował się głównie na projektach z obszaru inżynierii materiałowej, fizyki, chemii, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki przemysłowej,  których wyniki będą mogły zostać zastosowane m.in. w przemyśle energetycznym, AGD, motoryzacyjnym, tworzyw sztucznych, medycznym, jak również wielu innych sektorach.

 1. Amplo VC sp. z o.o., Bartłomiej Herodecki, tel. 513 935 069, bhe-at-amplo.pl

Fundusz Amplo VC sp. z o.o. specjalizuje się w sparciu innowacyjnych projektów w facie PoC PoP w obszarze:

 • Automatyka i Robotyka,
 • ICT/IT (IoT, Big Data, Machine Learning),
 • Innowacyjne Materiały.

Dzięki  doświadczeniu i kompetencji osób zarządzających oraz szerokiej sieci podmiotów współpracujących , fundusz jest w stanie zaoferować kompleksowy program wsparcia nowym projektom.

 1. Fundusz Proprimus, Łukasz Pupek, tel. +48 509 464 853, E-mail: pupek@sasadvisors.pl
 1. Human Alfa Sp. z o.o., Paweł Błachno, tel. +48 506 006 620, e-mail: blachno@jci.pl oraz Michał Latacz, tel. +48 501 184 981, e-mail: m.latacz-at-innovation-activator.com

HUMAN Alfa  jest funduszem finansującym projekty na wczesnych fazach (proof of concept i proof of principle), wywodzące się głównie z polskiego środowiska naukowego dedykowane szerokorozumianej branży ochrony zdrowia, energii odnawialnej, automatyzacji oraz robotyki procesów przemysłowych.

Preferowany zakres tematyczny projektów będzie obejmował technologie inżynierii i biotechnologii medycznej. W szczególności projekty z zakresu produktów leczniczych, środków spożywczych, wyrobów medycznych czy technologii materiałowych, a także rozwiązania przyjazne środowisku, jednocześnie wpierające funkcjonowanie człowieka. Poszukiwanym wspólnym mianownikiem poza branżą będzie: unikalna własność intelektualna związana z projektem, geneza związana z polskim środowiskiem akademickim, potencjał do skalowania oraz możliwość skokowego zwiększenia wartości.

Fundusz HUMAN Alfa powstał z doświadczeń dwóch podmiotów aktywnych na rynku komercjalizacji projektów B+R : Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. oraz Aktywatora Innowacji Sp. z o. o.

 1. Pion Techventures Sp. z o.o., Michał Uherek, tel. 504 361 434, e-mail: kontakt-at-pionventures.com

Specjalizacja funduszu: materiały, oprogramowanie i urządzenia.

Fundusz zakłada rozwój oraz późniejszą komercjalizację projektów z branży rozwiązań nowych technologii, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia. W ramach realizacji strategii Fundusz skupiać będzie swoje działania wobec takich  sektorów jak: materiały, oprogramowanie i urządzenia (osobiste i wykorzystywane w przemyśle) mające na celu głównie ochronę zdrowia.

 1. GT Technologies sp. z o.o., Marek Gąd, tel. +48 667 733 699, e-mail: marek.gad-at-gttechnologies.pl

Fundusz GT Technologies zajmuje się finansowaniem projektów technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, które wiążą się z prowadzeniem lub wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych lub wykorzystaniem wybranych obszarów własności przemysłowej.

Specjalizacja branżowa Funduszu obejmuje sektory chemii przemysłowej, pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych, energetyki i elektroenergetyki, gospodarki wodno-ściekowej, zarządzania odpadami, biomateriałów i biochemii, edukacji oraz sektor innowacyjnych produktów, usług lub procesów tworzących wartość przy wykorzystaniu efektywnych lub odnawialnych źródeł energii, skutkujących mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego oraz zapewniających wyższą wydajność i efektywność w wykorzystaniu zasobów konwencjonalnych, skrótowo zwanym sektorem EEC (Energy Environment Cleantech).

 1. Kvarko ASI Sp. z o.o., Ewelina Stelmach, tel. +48 665 876 770, e-mail: ewelina.stelmach-at-kvarko.pl

KVARKO to fundusz inwestujący w innowacyjne spółki naukowe i technologiczne, oparte na unikalnej, nowatorskiej technologii mogącej zapewnić wyraźną przewagę rynkową, których model biznesowy cechuje się łatwą skalowalnością. Głównym obszarem zainteresowania funduszu Kvarko są inteligentne specjalizacje. Można wśród nich wymienić m.in. weterynarię, inżynierię biomedyczną, ochronę środowiska  i nanotechnologię. Fundusz KVARKO zainteresowany jest również inwestycjami w obszarze medycyny i biotechnologii medycznej, w tym diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych jak również medycyny spersonalizowanej. W obrębie zainteresowań KVARKO znajdują się projekty na wczesnym etapie rozwoju, budujące swoją wartość w oparciu o silną własność intelektualną, dla których środki inwestycyjne z klasycznych funduszy zasiewowych (seed) lub funduszy venture capital są niedostępne. Fundusz działa jako centrum transferu technologii, posługując się unikatowym modelem biznesowym łączącym profesjonalny warsztat analityczny i autorską metodę oceny projektów z możliwościami zalążkowego funduszu inwestycyjnego.

 1. Fundusz EdTechHub, Ireneusz Tomczak, tel. +48 (22) 314 14 60, e-mail: tomczak@digitalknowledge.pl

Fundusz EdTechHub specjalizuje się w projektach z zakresu szeroko pojętych sektorów EdTech, HRtech i MarTech. Interesują nas przede wszystkim koncepty, w których nowe technologie wspierają procesy zdobywania wiedzy i umiejętności.

Specjalizacją EdTech Hub Ventures jest branża technologie w edukacji. Interesują nas przede wszystkim projekty, w których nowe technologie wspierają procesy zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym: digitalizacja wiedzy, szczególnie VR/AR, blended learning & LMS platforms, adaptive learning, machine learning, deep learning i AI, big data, content & influence marketing, jednak równie chętnie zainwestujemy w projekty z innych obszarów EdTech, np. robotyka, AI i inne.

Szukamy takich przedsięwzięć, gdzie poza kapitałem możemy wnieść wartość merytoryczną związaną z naszym doświadczeniem w branży edukacyjnej, gdyż chcemy brać aktywny udział w budowaniu wartości spółki. Szukamy projektów z potencjałem na skalowanie przychodów i/lub zasięgu, z silnym IP, innowacyjnym produktem i/lub modelem biznesowym lub innym wiarygodnym pomysłem na wzrost wartości.

Nasz zespół składa się z osób posiadających doświadczenie zarówno branżowe, jak i inwestycyjne. Chcemy wspierać spółki zarówno kapitałowo, jak i merytorycznie, biorąc aktywny udział w ich rozwoju.

 1. Prometeia Innovation Fund sp. z o.o., Piotr Wiśniewski, tel. 530 900 603, wisniewski@prometeia.pl

Prometeia Innovation Fund prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów badawczo – rozwojowych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Spółka wspiera pomysły, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale istnieją duże szanse na szybki rozwój oraz maksymalizacje wartości spółki. Prometeia Innovation Fund finansuje projekty związane z prowadzeniem lub wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych lub wykorzystaniem własności przemysłowej lub oprogramowania. Spółka otwarta jest na rozwiązania z takich dziedzin jak:
•       loT - tzw. internetu rzeczy,
•       elektronika, mechatronika, automatyka i robotyka,
•       inżynieria elektryczna i mechaniczna, cybernetyka i kryptologia,
•       inżynieria medyczna, biometryczna i telemedycyna,
•       informatyka i telekomunikacja,
•       inżynieria środowiska,
•       budowa maszyn i urządzeń, systemy zarządzania i sterowania,
•       technologie lotnicze i kosmiczne,
•       energetyka i odnawialne źródła energii.

Z racji szerokiego i interdyscyplinarnego doświadczenia inwestycyjnego i projektowego członków zespołu zarządzającego oraz szerokiej sieci współpracujących ekspertów z różnych dziedzin nauki i gospodarki Fundusz nie będzie zamykał się na projekty spoza wymienionego powyżej obszaru i zamierza wspierać inwestycyjnie każdy projekt wpisujący się w działanie programu Bridge Alfa, który Fundusz uzna za atrakcyjny inwestycyjnie, o ile tylko możliwa będzie prawidłowa ocena i wsparcie danego projektu w ramach Funduszu lub współpracujących z nim podmiotów.

 1. Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., Judyta Grzebniewska, tel. 605 332 662, e-mail: grzebniewska@akceleratorgliwice.pl

  Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Akcelerator Technologiczny Gliwice wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy. Wiodącymi obszarami zainteresowania Funduszu są innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, a w szczególności wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, elektronika oparta na polimerach przewodzących, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, sensory, w tym biosensory i inteligentne sieci sensorowe, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne.

 1. SpeedUp Bridge Alfa, Damian Wielechowski, tel. +48 513 190 839, e-mail: damian.wielechowski-at-speedupgroup.com

W ramach SpeedUp BRIdge Alfa planowanych jest stworzenie przedsiębiorstw działających w branży technologicznej, powstałych na bazie lub wykorzystujących w swojej działalności wyniki badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych. Dedykowany jest twórcom nowczesnych, rzadkich lub wręcz nieobecnych na rynku produktów lub usług z obszarów tematycznych takich jak: rolnictwo, medycyna, farmacja, logistyka, energetyka, finanse, ubezpieczenia, handel i rozwiązania dla MŚP, wykorzystujących zagadnienia związane z ICT.

Autorzy koncepcji biznesowych otrzymują kompleksowe wsparcie doradcze prowadzące do przekształcenia pomysłu w firmę. Następnie, powstałe firmy uzyskują dostęp do rozwiązań infrastrukturalnych oraz wsparcie inwestycyjne pozwalające na ich zrównoważony rozwój. 

Wstecz