Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

04.10.2018

1. Uwagi ogólne 

Przepis art. 86 c ust. 1 pkt 2 został dodany na mocy nowelizacji z 11.7.2014 r. (ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198 ze zm.). Uczelnie na mocy art. 46 zostały zobowiązane do uchwalenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, co w praktyce oznaczało obowiązek uchwalenia powyższego regulaminu do dnia 30 marca 2015 r. Jak wydaje się celem powyższej regulacji jest wdrożenie i wprowadzenie efektywnego modelu zarządzania przez uczelnię swoim majątkiem.  

Wskazać należy, że ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera definicji legalnej pojęcia infrastruktura badawcza. Defincje takie znajdują się natomiast w ZasFinNauU, w art. 2 pkt 17-18a. I tak, przez dużą infrastrukturę badawczą należy rozumieć aparaturę naukowo-badawczą, w tym infastrukturę informatyczną nauki, o wartości przekraczającej:

  • 150 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
  • 500 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu;

Ponadto w ZasFinNauU znajduje się również definicja strategicznej infrastruktury badawczej oznaczająca dużą infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę budowlaną, ujętą w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

2. Zakres podmiotowy regulaminu 

W zakresie podmiotowym regulamin dotyczy pracowników, doktorantów oraz studentów, korzystających z mienia uczelni w ramach swojej pracy naukowej lub dydaktycznej, jak i podmiotów współpracujących ze szkołą wyższą, które na podstawie odrębnej umowy uzyskują dostęp do infrastruktury badawczej. W literaturze1 podnosi się konieczność wprowadzenia do regulaminu zasad pierwszeństwa oraz priorytetyzacji projektów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej dla pracowników oraz doktorantów uczelni.

3. Zakres przedmiotowy regulaminu 

W art. 86 c ust. 1 pkt 2 ustawodawca określił w formie katalogu otwartego określił zakres przedmiotowy regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni. Wskazał w nim dwa obszary, które powinny zostać objęte jego treścią:

  • prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty zewnętrzne.

W regulaminie, senat uczelni publicznej określa ponadto: 

  • zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią;
  • zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, studenta lub doktoranta tej uczelni informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni publicznej części środków uzyskanych z komercjalizacji;
  • zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną informacji o decyzjach, o których mowa w art. 86e ust. 1 i 2 oraz zasady i tryb przekazywania przez uczelnię publiczną przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji.


1 J. Sieńczyło- Chlabicz (red.). Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki, Warszawa 2016, s. 487.

Wstecz