Student i doktorant pod rygorem regulaminu

22.10.2018

Regulamin może być stosowany w odniesieniu do praw i obowiązków uczelni, studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, ponieważ będzie uchwalony uchwałą Senatu. Zgodnie z postanowieniem art. 65 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa PSW) uchwały Senatu uczelni publicznej podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące m.in. dla jej studentów i doktorantów.

Odnosi się to m.in. do zasad i procedur komercjalizacji, zasad korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych oraz w kwestii praw i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Odstępstwem od bezpośredniego zastosowania regulaminu wobec studenta lub doktoranta niepozostającego w stosunku pracy jest kwestia nabywania praw do wypracowanych praw własności intelektualnej do wyników prac badawczych, prac rozwojowych, wyników prac intelektualnych. Regulamin w tym zakresie, jeśli chodzi o sposób nabywania praw własności intelektualnych, będzie miał jedynie bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do pracowników pozostających w stosunku pracy i wytwarzających wyniki prac intelektualnych w ramach obowiązków o pracę, zgodnie ze wskazaniem ustawy PSW, nie będzie miał zaś zastosowania do studentów lub doktorantów.

W odniesieniu do studentów i doktorantów wytwarzających wynik badawczy, pracę rozwojową lub know-how każdorazowo powinna być podpisywana umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe do uzyskanego wyniku badawczego, który powstał z ich twórczego zaangażowania w pracach badawczych na uczelni. Regulamin może stanowić dodatkowo załącznik do tej umowy. Jest to podyktowane wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niezależnie – z uwagi na kwestie przejrzystości i czytelności obowiązków istniejących na uczelni i wiążących studenta lub doktoranta – umowa o świadczenie usług edukacyjnych lub przyjęcia na studia doktoranckie powinna zawierać postanowienie, że strona (student lub doktorant) zapoznała się z regulaminem, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Źródło: Deloitte Innovation Consulting

Wstecz