Umowa objęcia warrantów subskrypcyjnych

15.10.2018

1. Uwagi ogólne

Warranty subskrypcyjne1 zgodnie z definicją ustawową, wskazaną w art. 453 § 2 KSH są papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela emitowanymi przez spółkę akcyjną2, uprawniającymi ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji (w celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub podwyższenia warunkowego), z wyłączeniem prawa poboru. Warranty subskrypcyjne są instrumentem umożliwiającym pozyskanie przez spółkę kapitału poprzez emisję nowych akcji, która kierowana jest do uprawnionych z warrantów np. naukowców.

Warranty, w przypadku, gdy emitowane są nieodpłatnie mogą stanowić instrument oferowania akcji kadrze zarządzającej (menadżerom transferu technologii) oraz pracownikom spółki (naukowcom) , w ramach programów lojalnościowych. Mogą także stanowić sposób realizacji dywidendy niepieniężnej.

Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi w rozumieniu art. 9216  i n. KC, oraz w rozumieniu art. 2 i 3 pkt 1 lit. a ObrInstrFinU, a także instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ObrInstrFinU. Mogą zatem podlegać dematerializacji i zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust.1 pkt 36 PrSzW w brzmieniu z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201), która weszła w życie z dniem 1.01.2018 r. komercjalizacja pośrednia polega na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.

Warranty są papierami wartościowymi o charakterze czasowym,  jako że – zgodnie z przepisem art. 453 § 3 pkt 4 KSH – wykonanie praw z warrantów powinno nastąpić, co do zasady, w okresie 10 lat od daty podjęcia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie ich emisji. W przypadku jednak warrantów emitowanych w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, termin wykonania uprawnień do zapisu na akcje, zgodnie z art. 444 § 7 KSH, upływa nie później niż z okresem, na jaki udzielono zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego.

Brak wskazania terminu w treści dokumentu warrantu nie prowadzi do nieważności papieru wartościowego. Z upływem terminu prawo inkorporowane w warrancie wygasa. Konsekwencją wygaśnięcia prawa jest umorzenie papieru wartościowego, w właściwym dla formy papieru (dokument, forma zdematerializowana) trybie.

1. Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych

Zgodnie z przepisem art. 453 § 3 KSH koniecznymi elementami uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych są:

  • określenie uprawnionych do objęcia warrantów; uchwała powinna wskazywać imiennie uprawnionych do objęcia warrantów (akcjonariusze lub osoby trzecie), bądź też w taki sposób, by możliwa była identyfikacja uprawnionych; możliwe jest także skierowanie oferty nabycia warrantów do nieoznaczonego adresata (w ramach oferty publicznej);
  • wskazanie ceny emisyjnej warrantów lub sposobu jej ustalenia, jeśli warranty mają być emitowane odpłatnie;

  • wskazanie liczby akcji przypadających na jeden warrant;
  • określenia terminu wykonania prawa z warrantu, ze wskazaniem, że nie może on być dłuższy niż 10 lat;

Wskazać należy, że w doktrynie uznaje się również3, że koniecznym elementem treści uchwały jest cena emisyjna akcji subskrybowanych lub obejmowanych w wykonaniu prawa z warrantu subskrypcyjnego bądź też podstaw do określenia tej ceny. Jednocześnie uchwała może określać, czy warranty są imienne czy na okaziciela, czy możliwa jest zamiana warrantów imiennych na warranty na okaziciela lub zamiany warrantów na okaziciela na warranty imienne.

Emisja warrantów może przebiegać w zakresie oferty publicznej w tym sporządzenia prospektu emisyjnego4 lub oferty niepublicznej. Emisja niepubliczna warrantów realizowana jest w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

2. Nabycie prawa z warrantu subskrypcyjnego

Prawo z warrantu powstaje z chwilą zawarcia przez spółkę z uprawnionym umowy, której przedmiotem jest powstanie papieru wartościowego. W przypadku emisji warrantów, jeżeli nie są one przeznaczone wyłącznie dla dotychczasowych akcjonariuszy, konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji (art. 453 § 2 in fine KSH). Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji może stanowić elementu uchwały w sprawie emisji warrantów.

Zgodnie z art. 453 § 3 pkt 4 KSH termin wykonania prawa z warrantu nie może być dłuższy niż 10 lat. Jednakże, zgodnie z art. 444 § 7 zd. 1 termin wykonania prawa zapisu inkorporowanego w warrantach emitowanych upływa nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

Posiadacze warrantów subskrypcyjnych obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez spółkę. Do oświadczeń tych stosuje się przepisy art. 437 KSH (przepis art. 451 § 1 zd. 2 KSH).

3. Zagadnienia podatkowe

Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 poz. 94).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 UPDOF wartość pieniężną świadczeń w naturze, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów subskrypcyjnych występującego w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym, a więc w momencie nabycia przez nich prawa do ich realizacji praw wynikających z warrantów poprzez objęcie/nabycie akcji spółki na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej. To uniemożliwia traktowanie przyznania warrantów subskrypcyjnych w kategorii przychodu w rozumieniu UPDOF, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Zatem dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji Spółki wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych warrantów na rzecz Spółki np. w celu ich umorzenia lub otrzymania akcji Spółki.

 4. Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 29.04.2015 r., IV CSK 511/14

Uchwała emisyjna walnego zgromadzenia nie musi szczegółowo określać grona podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych. Grono to może zostać doprecyzowane przez zarząd spółki akcyjnej. Powyższa uchwała może również upoważniać zarząd do ustalenia ceny emisyjnej warrantów.

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 11.04.2014 r., I ACa 802/13

Wykładnia przepisu art 453 § 3 pkt 1 KSH powinna być dokonywana z uwzględnieniem celu, jakiemu służyć ma warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej w jego specyficznym warrancie, jakim jest przyznanie prawa do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. Biorąc pod uwagę ten cel oraz brak rozwinięcia w KSH sposobów określenia kręgu osób uprawnionych do objęcia warrantów, a w dalszej kolejności akcji, przyjąć należy, że określany w art. 453 § 3 pkt 1 KSH wymóg zostanie spełniony przez określenie podmiotów uprawnionych w każdy sposób bez konieczności ich bliższej indywidualizacji.

1 Warranty subskrypcyjne zostały wprowadzone na podstawie ustawy z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276). W zakresie warrantów z prawem do objęcia akcji znajdują zastosowanie, w odpowiednim zakresie, przepisy o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 451–452 KSH). Do warrantów jako papierów wartościowych emitowanych w formie dokumentów stosuje się przepisy art. 9216 i n. KC.

2 Wskazać należy, że w uchwale o emisji warrantów – emitent może zezwolić na zamianę warrantów imiennych na warranty na okaziciela lub odwrotnie.

3 I. Gębusia, Warranty subskrypcyjne, Warszawa 2011.

4 Z wyłączeniem, gdy oferta kierowana jest do inwestorów kwalifikowanych lub trybu uproszczonego.

Wstecz