Cele polityki spójności w latach 2007-2013 są ściśle powiązane z realizacją kluczowych priorytetów odnowionej Strategii Lizbońskiej zapisanych w Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Należy do nich wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy, poprzez umiejętności w zakresie badań i innowacyjności, łącznie z nowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, a także wspieranie inwestycji w kapitał ludzki.

Realizacja wyżej wymienionych celów polityki spójności w Polsce została zapisana w Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013), dokumencie określającym sposób wykorzystania przyznanych Polsce na ten okres środków z funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Funduszu Spójności.

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Do celów szczegółowych zaś należą m.in.:

  • poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej (Cel 2),
  • podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług (Cel 4).


Cele Narodowej Strategii Spójności są realizowane m.in. za pomocą programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez samorządy poszczególnych województw.

W realizacji tych celów uczestniczy również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 września 2011 r., zadania związane z wdrażaniem trzech programów operacyjnych, pełni dla nich rolę Instytucji Pośredniczącej. Programami tymi są:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


we wdrażaniu Priorytetów współfinansowanych z EFRR, oraz

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,


współfinansowany z EFS.

Aby stworzyć właściwe warunki do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy konieczne jest inwestowanie w rozwój sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego. W szczególności istotne jest wspieranie kierunków badań ważnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, stymulowanie większego zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej, zarówno działalności badawczej jednostek naukowych, jak i dydaktycznej szkół wyższych, a także podwyższanie jakości kształcenia na poziomie wyższym i dostosowanie go do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Właśnie w tych obszarach jest skoncentrowane wsparcie z wyżej wymienionych programów operacyjnych dla nauki i szkolnictwa wyższego.

W ramach łącznej sumy środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności, która wynosi około 85,6 mld euro (67,3 mld euro pochodzi z budżetu UE), dla nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach programów, przeznaczonych jest 4,15 mld euro (3,53 mld euro z budżetu UE), z czego dla poszczególnych Priorytetów i Działań:

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1 299 270 589 EUR

Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy  - 465 000 613 EUR
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - 70 037 029 EUR
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe - 373 880 771 EUR
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych - 390 352 176 EUR

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R - 1 299 270 589 EUR

Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - 691 423 530 EUR
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych - 349 117 647 EUR
Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki -258 729 412 EUR

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588 235 294 EUR

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka - 960 366 839 EUR

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy - 898 866 839 EUR
Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym - 61 500 000 EUR

Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020