Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 1/4.1.4/2020 „Projekty aplikacyjne” trwającego od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

26.11.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.4/2020 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Spośród 85 złożonych wniosków, dokonano oceny 79 z nich, z czego:

Dnia 25 listopada 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 30 projektów. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 192 967 713,66 PLN.

Dodatkowo, 49 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, 3 wnioski zostały wycofane z oceny, a 3 wnioski pozostawiono bez rozpoznania na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z pkt. 92 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 1/4.1.4/2020

Wstecz