1. a. Czy usługi podwykonawstwa można zlecić innemu przedsiębiorcy i na
         jakich warunkach?


    b. Zgodnie z procedurą należy uzyskać pisemną zgodę NCBiR na
        podwykonawstwo w projekcie realizowane przez podmiot inny niż
        wymieniony w kryteriach. Na jakim etapie o taką zgodę należy wystąpić
        - czy już w momencie składania wniosku o dofinansowanie czy po
        otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu?
        Jaki zakres informacji powinien zostać zawarty w treści zapytania do IP?


a. W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.
Na stronie www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/  znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii.
Powyższe dotyczy zarówno zlecenia części prac badawczych, jak również wartości niematerialno-prawnych, których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie. Zakup usług od podmiotów innych niż wymienione powyżej jest możliwe tylko za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Zgoda taka może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.  

b. Instytucja Pośrednicząca wydaje zgodę po przeprowadzeniu analizy dokumentów dostarczonych w powyższym zakresie przez Beneficjenta. W szczególności Instytucja Pośrednicząca wymaga przedłożenia uzasadnienia wyboru podwykonawcy, oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z podwykonawcą, historii współpracy Beneficjenta z podwykonawcą, zakresu przedmiotowego dotychczasowej współpracy, informacji o doświadczeniu podwykonawcy w dziedzinie planowanej do zlecenia przez Beneficjenta, informacji o potencjale kadrowym i technicznym podwykonawcy.
Ponadto, Instytucja Pośrednicząca wymaga przedłożenia informacji dotyczącej rozeznania rynku, a także uzasadnienia w zakresie wysokości kosztów przeznaczonych na realizację podwykonawstwa.
Instytucja Pośrednicząca zastrzega, że może wymagać dodatkowych informacji i dokumentów, które okażą się niezbędne w przedmiotowym procesie oceny.

UWAGA: W przypadku wskazanych powyżej kosztów podwykonawstwa (kategoria E) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

2. Czy przewiduje się ograniczenia liczby znaków w poszczególnych polach wniosku?

Tak. Podane w dokumencie limity obejmują znaki oraz spacje.
Do pobrania: Wzór wniosku z przewidywanym limitem znaków

3. Czy jest możliwość złożenia dwóch wniosków dotyczących dwóch różnych projektów przez jednego wnioskodawcę?

Zgodnie z regulaminem konkursu nie ma ograniczeń co do liczby wniosków o dofinansowanie różnych projektów, które mogą być złożone przez jeden podmiot.
Zwracam uwagę,  że wniosek będzie poddawany ocenie m.in. w ramach kryteriów dotyczących potencjału kadrowego i technicznego wnioskodawcy, tj.:

 • Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację,

na ocenę których ma wpływ złożenie przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku.


4. Czy wnioskodawcą może być konsorcjum składające się z przedsiębiorcy i jednostki naukowej albo z kilku przedsiębiorców (czy jest określony min. lub max skład konsorcjum)? Jeśli tak, to w jaki sposób należy takie konsorcjum umieścić we wniosku o dofinansowanie? Jego szablon nie uwzględnia osobnych pól dla wnioskodawcy (koordynatora konsorcjum) oraz Partnerów projektu.


Konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców występujących samodzielnie. W niniejszym konkursie nie będą finansowane projekty realizowane przez konsorcja z udziałem kilku przedsiębiorców ani z udziałem jednostki naukowej.

5. Proszę o informację, jakie zasady dotyczące zaliczek będą obowiązywały w konkursie 1.1.1 POIR. Czy wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o zaliczkę, a jeżeli tak to w jakiej wysokość i od czego będzie to uzależnione?


Możliwość wypłacania dofinansowania w formie zaliczki uzależnione jest od wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wydanego na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Na dzień dzisiejszy przedmiotowe rozporządzenie jest w trakcie procesu legislacyjnego (patrz poz. 481 tabeli, bip.mir.gov.pl/Prawo/Wykaz_prac_legislacyjnych/Documents/WPL_MIR_20150401.pdf , stąd nie wiadomo jaki ostateczny kształt przyjmą regulacje dotyczące tak fundamentalnych kwestii jak: wysokość zaliczki, termin na jej rozliczenie, wymagane zabezpieczenia.
Mając powyższe na uwadze, na dzisiaj dokumentacja przedmiotowego konkursu, w tym umowa o dofinansowanie, nie przewiduje możliwości wypłaty dofinansowania w formie zaliczki. Niemniej, w momencie wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia, wynikające z niego reguły wypłaty zaliczek zostaną zastosowane w niniejszym konkursie.


6. Czy z programu 1.1.1. są wykluczone firmy, które działają krótko, np. pół roku?


W ramach konkursu 1.1.1. nie ma wymagań odnośnie minimalnego okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.


7. Czy w projekcie mogą uczestniczyć jednostki naukowe? Jeśli tak to na jakich zasadach? Jako podwykonawcy?


Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.
Podmioty niespełniające ww. kryteriów mogą wystąpić w projekcie na zasadach podwykonawstwa.
Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych:
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

8. Jaki jest dopuszczalny termin trwania projektu - ile max. miesięcy, albo do jakiej daty?


Zgodnie z regulaminem konkursu nie ma ograniczeń co do maksymalnej długości projektu.
Adekwatność planowanych prac badawczo-rozwojowych oraz harmonogram projektu podlega ocenie w ramach kryterium: Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane. Ponadto, projekt musi spełnić kryterium formalne: harmonogram realizacji projektu (tj. przeprowadzenie prac badawczo–rozwojowych) nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.).

9. Jaki jest termin złożenia wniosku?


Wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

10. Proszę o interpretację etapowości konkursu i poniższego zapisu z regulaminu: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania, o których mowa w § 11 ust. 4.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
W przedmiotowym konkursie jest osiem miesięcznych etapów (nabór wniosków w ich ramach pokrywa się z miesiącem kalendarzowym), tj. maj, czerwiec,…., grudzień.
Ocena wniosku i opublikowanie wyników (list rankingowych) dla wniosków złożonych w maju powinna nastąpić do końca lipca (60 dni). Dla wniosków złożonych w czerwcu do końca sierpnia, itd., aż dojdziemy do wniosków grudniowych, dla których wyniki powinny być opublikowane do końca lutego 2016 r..
Na koniec całego konkursu, czyli po lutym 2016 r., zostanie opublikowana zbiorcza lista rankingowa dla wszystkich etapów.

11. Czy w wyniku przeprowadzonych w ramach powyższego projektu badań przemysłowych nad wprowadzeniem w przedsiębiorstwie nowego, a zarazem na rynku krajowym innowacyjnego produktu kosztem kwalifikowanym może być również zakup nowoczesnej linii technologicznej, która umożliwi rozpoczęcie produkcji produktu, nad którym prowadzono badania.


Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów, nie może być kwalifikowalny w koszty projektu zakup sprzętu badawczego, a jedynie jego amortyzacja lub leasing (rata kapitałowa), przypadająca na okres realizacji projektu. Dodatkowo, kosztem kwalifikowalnym w przypadku aparatury badawczej jest jedynie sprzęt służący prowadzeniu badań. Zakupy inwestycyjne dotyczące produkcji wyników projektu nie mogą być finansowanie w ramach projektu.

12. W poprzednim naborze w ramach 1.4 PO IG była możliwość - przy wystąpieniu obiektywnych przesłanek - przerwania projektu; obecnie we wzorze umowy nie widzę takiej opcji.


Zachęcamy do lektury par. 3 ust. 14-16 umowy o dofinansowanie.

13. Jakie są warunki uzyskania premii za szerokie rozpowszechnianie - czy warunki określone w punkcie I.5 wniosku są alternatywne tj. czy np.: w ramach prac rozwojowych można rozpowszechniać wyniki na konferencjach lub za pośrednictwem publikacji lub oprogramowania? Czy konieczne jest spełnienie wszystkich warunków? Czy wystarczy rozpowszechniać wyniki prac rozwojowych żeby uzyskać premię zarówno dla badań przemysłowych jak i prac rozwojowych?


Aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechnianie należy spełnić jeden warunek z wymienionych w par. 14 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. Aby uzyskać premię zarówno dla badań przemysłowych i prac rozwojowych, powyższy warunek należy spełnić zarówno dla badań przemysłowych jak i prac rozwojowych.

14. W jakim terminie po zakończeniu projektu powinno nastąpić wdrożenie jego wyników?


Zgodnie § 3. ust. 4 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do realizacji pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych oraz do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w okresie trzech lat od zakończenia Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do Umowy.


15. Czy wyniki wdrożenia obejmować mogą swym zasięgiem terytorium RP czy mogą poza nie wykraczać? (dostępność tej usługi jedynie w Polsce czy poza nią też/UE/kraje 3cie).


Wdrożenie rezultatów może nastąpić w RP jak i poza jej granicami. Wdrożenie rezultatów projektu również w granicach RP będzie dodatkowo punktowane.

16. Czy stworzone w ramach realizacji projektu nowe miejsca pracy muszą być utrzymane w okresie trwałości projektu?


W bieżącym konkursie w ramach poddziałania 1.1.1 POIR nie przewidziano wskaźnika produktu odnoszącego się do poziomu zatrudnienia, w tym tworzenia nowych miejsc pracy w trakcie realizacji projektu. Jedynie w ramach wskaźników rezultatu bezpośredniego należy wskazać wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie.
Oznacza to, że IP nie monitoruje kwestii utrzymywania miejsc pracy utworzonych w trakcie realizacji projektu.

17. W jaki sposób będzie rozdzielany budżet konkursu? Czy będzie podzielony proporcjonalnie na każdy miesiąc? Czy może się tak zdarzyć, że budżet będzie wyczerpany już w pierwszym miesiącu naboru wniosków?

Środki wskazane w dokumentacji konkursowej  są środkami przewidzianymi na cały konkurs - nie istnieje podział na konkretne miesiące. Na wyczerpanie środków wpływ mają podpisane umowy o dofinansowanie, a nie złożone wnioski - IP nie planuje przerwać naboru w wyniku dużej wartości złożonych wniosków. Ze względu na wysokość alokowanych środków (1 600 000 000 zł), można zakładać, że pula nie wyczerpie się w najbliższych miesiącach.
Co więcej zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 z 11 lipca 2014 roku, właściwa instytucja  może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.


18. W jaki sposób ustalić prawidłowy procent kosztów ogólnych, tj. kiedy stwierdza się, że koszty ogólne to np. 5%, a kiedy np. 17%? Od czego zależy ten wskaźnik?

Jest to kwestia indywidualna danego przedsiębiorstwa. To od wnioskodawcy zależy o jaki procent kosztów ogólnych wnioskuje. Maksymalnie wnioskodawca może wnioskować o 17% kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa, tj. kategorii E.


19. Gdzie na Państwa stronie można znaleźć wzory dokumentów z Załącznika nr 5 do RPK w ramach konkursu  POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2015?
Z Listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy szczególnie chodzi mi o dokument nr 10. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP), ponieważ wiem, że w lipcu 2014 r. nastąpiła zmiana w zasadach udzielana PP, a w związku z tym czy nie został zmieniony/uaktualniony formularz badający status przedsiębiorcy MSP.
Bardzo proszę o podanie informacji gdzie na stronie można pobrać Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.


Załącznik Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy nie został jeszcze opublikowany. Jednakże jego treść zostanie opracowana na podstawie obowiązującego Rozporządzenia - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, którego treść znajdzie Pani pod adresem /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4_rozporzadzenie_ke_nr_651_2014.pdf
Do ustalania statusu przedsiębiorcy należy stosować zasady wynikające z Załącznika nr I ww. Rozporządzenia.


20. W jaki sposób przeprowadzić procedurę zapytań ofertowych na podwykonawcę części usług merytorycznych w projekcie, tak, by jednocześnie zagwarantować wybór podmiotu spełniającego wymogi Regulaminu konkursu w ramach podziałania 1.1.1 (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) oraz spełnić zasadę równości i zapewnić, by żaden wykonawca nie był uprzywilejowany względem drugiego?


Wyłanianie podwykonawców powinno odbywać się zgodnie z § 13. "Konkurencyjność wydatków" umowy o dofinansowanie, której wzór można znaleźć na stronie - /programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/. Zachęcamy do lektury dokumentu /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4.4_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.1_poir-zasada_konkurencyjnosci.pdf zwłaszcza wyłączeń od zasady konkurencyjności opisanych na str. 5


21. Czy w konkursie 1/1.1.1/2015 może wziąć udział jako Wnioskodawca firma, która jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy?


W konkursie 1.1.1. może wziąć udział Wnioskodawca, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Przewodnik po kryteriach wyboru, str. 3). Ponadto Wnioskodawca musi spełniać kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014, dostępnym na stronie NCBR (/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4_rozporzadzenie_ke_nr_651_2014.pdf)


22. Pytanie dotyczy wskaźnika rezultatu bezpośredniego Przychód z wdrożonych wyników prac B+R. Jakie znaczenie ma osiągnięcie lub nie założonego wskaźnika - przychodu z wdrożonych wyników prac B+R ? Czy nieosiągnięcie wskaźnika będzie skutkowało bezwarunkową koniecznością zwrotu dotacji ?


Zgodnie z § 3 ust 3 umowy o dofinansowanie: „Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie”. Wszelkie prognozy zawarte we wniosku powinny być realistyczne i oparte na solidnych podstawach. Każda sytuacja gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że osiągnięcie wykazanych we wniosku wskaźników nie będzie możliwe, jest rozpatrywana jednostkowo i brane są pod uwagę przyczyny (np. sytuacja na rynku) jej zaistnienia. W przypadku gdy osiągnięty wskaźnik będzie rażąco niższy od zakładanego, a ekspert oceniający informację końcową nie uzna wyjaśnień beneficjenta w tym zakresie za wystarczające na podstawie § 16 oraz § 17 umowy o dofinansowanie będzie można uznać, że cel projektu nie został osiągnięty. Tylko w takim wypadku konieczny będzie zwrot dofinansowania.


23. Od czego zależy czy dofinansowanie przyznane jest z puli przeznaczonej dla województw mazowieckiego czy z puli przeznaczonej dla pozostałych województw? Czy w tym przypadku znaczenie ma miejsce zarejestrowania/siedziby Wnioskodawcy, czy miejsce realizacji projektu rozumianej jako prowadzenie badań? Co w przypadku, kiedy planujemy przeprowadzać badania na różnych rynkach, a tym samym w kilku różnych województwach?


O przypisaniu projektu do alokacji właściwej dla woj. mazowieckiego oraz pozostałych województw decyduje miejsce realizacji projektu. Na str. 3-4 Instrukcji wypełnienia wniosku /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/3_instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf wskazane jest co należy rozumieć przez miejsce realizacji projektu.


24. Link do Instrukcji składania wniosku w systemie informatycznym IP pozostaje nieaktywny, proszę o podanie poprawnego linku.

Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP będzie dostępna od 4 maja 2015 r., tj. z dniem uruchomienia samego systemu. Jednocześnie polecamy zapoznać się z dokumentem pomocniczym zawierającym przewidywane limity znaków w polach tekstowych, który można znaleźć w zakładce Aktualności w ramach menu POIR na naszej stronie internetowej /archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=37315

25. Czy prowadząc działalność jednoosobową należy wypełniać w załączniku punkty odnoszące się do rachunku przepływów pieniężnych? Działalność jednoosobowa nie wymaga prowadzenie ścisłej ewidencji przepływów pieniężnych.


Załącznik Analiza Finansowa jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich wnioskodawców. W przypadku podmiotu nie zobowiązanego do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej dane należy uzupełnić w oparciu o informacje posiadane przez jednostkę.


26. Czy przychody uzyskane z wykorzystania komercyjnego prototypu (np. świadczenie odpłatne usług z jego wykorzystaniem) trzeba będzie zwracać?


Przedsiębiorca będący MŚP nie jest zobowiązany do zwrotu dochodu uzyskanego w wyniku realizacji projektu, w tym również z komercyjnego wykorzystania prototypu.

27. Do jakiej kategorii kosztów należy zakwalifikować koszty dostępu do bazy danych?  Czy w tym przypadku wymagane będzie uzyskanie indywidualnej zgody IP na wykupienie takiego dostępu od podmiotu innego niż wykazane w katalogu kosztów kwalifikowanych tzn. uczelni publicznych, państwowego instytutu (...).?


Koszty dostępu do bazy danych to koszt kwalifikowany rozliczany w kategorii Op - pozostałe koszty bezpośrednie.
Ograniczenia podmiotowe wskazane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta.


28. Czy przedsiębiorca posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego może być wykonawcą części merytorycznej projektu (podwykonawstwo). Czy w takim przypadku trzeba będzie uzyskać zgodę Instytucji Pośredniczącej?


Przedsiębiorca posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego może być podwykonawcą w projekcie, jednakże posiadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego nadanego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 oraz z 210 r. NR 75, poz. 473) nie przesądza, że jest jednostką która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej o której mowa w art. 41 ust.1 pkt.1 i art. 42 ustawy z dnia 30/04/2010 r. o zasadach finansowania nauki.  
a tym samym:
   a/ jeśli przedsiębiorca posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego podlega ocenie przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych  i otrzymał ocenę co najmniej B (poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki  - tryb oceny jednostek) - w takim przypadku na wykonanie części merytorycznej projektu przez takie przedsiębiorstwo nie będzie wymagane uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej.
   b/ w przeciwnym razie na wykonanie części merytorycznej projektu przez takie przedsiębiorstwo będzie wymagane uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej.

29. Czy zakup specjalistycznego sprzętu, maszyn do produkcji jest możliwy w ramach konkursu 1.1.1?


W ramach konkursu 1.1.1 POIR kosztem kwalifikowalnym są wyłącznie odpisy amortyzacyjne oraz odpłatne korzystanie ze sprzętu i aparatury badawczej, niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywanej w związku z projektem.


30. Czy w formularzu Analiza finansowa rok (n) jest ostatnim zamkniętym rokiem podatkowym (2014)? Czy też należy wpisać dane za bieżący rok (kwartał)?


W formularzu "Analiza Finansowa" rok "n" oznacza rok bieżący. W kolumnie tej należy podać dane dotyczące zamkniętych kwartałów roku 2015.


31. Które ze wskaźników produktu i wskaźników rezultatu są obligatoryjne?


Wszystkie wskaźniki rezultatu i wszystkie wskaźniki produktu są wskaźnikami obligatoryjnymi.


32. Czy jest możliwość rozliczania wynagrodzeń tzw. metodą „łączoną” tj. np. ryczałtowo dla pracowników etatowych firmy oddelegowanych do projektu oraz według kosztów rzeczywistych dla pracowników planowanych do zatrudnienia w projekcie? Czy umożliwi to generator wniosków?


Nie, wnioskodawca musi dokonać wyboru jednej opcji rozliczania wynagrodzeń w projekcie. Nie ma możliwości łączenia w ramach jednej kategorii kosztów wydatków rzeczywistych i rozliczanych wg metod uproszczonych.


33. Czy studium wykonalności jest kosztem kwalifikowanym w ramach projektu 1.1.1?


Studium wykonalności nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach konkursu POIR 1.1.1.


34. Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych koszty ogólne/pośrednie projektu liczone są wg wzoru: O=(W+Op) x max 17%. Jak należy rozumieć „max 17%” – czy istnieje możliwość uwzględnienia niższego odsetka kosztów ogólnych? Jeżeli tak – od czego zależy ich niższa wartość?


Zastosowany % ryczałtu kosztów ogólnych zależy wyłącznie od wnioskodawcy, IP nie wymaga dodatkowych wyjaśnień ani wyliczeń dla zastosowanego % ryczałtu.


35. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie programistów do prac B+R. Dotychczas firma nie zatrudniała takich specjalistów. Nie może zatem określić średniego wynagrodzenia na podobnym stanowisku. Czy można założyć własny poziom wynagrodzenia, planowany do zaoferowania potencjalnym pracownikom, ustalony np. na podstawie negocjacji warunków płacy z nimi? Jeśli nie, to w jaki sposób oszacować takie wynagrodzenie?


Opcje rozliczania kosztów wynagrodzeń w projekcie określone są w 'Przewodniku kwalifikowania kosztów', który w swoim załączniku 'Katalog kosztów kwalifikowalnych' opisuje sposób rozliczania kosztów kwalifikowalnych w kategorii W.
Beneficjenci mają do wyboru dwa warianty. Jeśli jeden z nich jest niemożliwy do zastosowania, należy przyjąć drugą opcję  rozliczania, tj. na podstawie kosztów faktycznie poniesionych (listy płac, umów zlecenie) w okresie kwalifikowalności wydatków.

36. Czy deklarując chęć uzyskania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, należy wskazać dokładnie np. na jakich konferencjach zostaną zaprezentowane lub w dokładnie których (tytuł) czasopismach opublikowane?

Wnioskodawca nie musi wskazywać konkretnych konferencji naukowych lub technicznych, na których zaprezentuje wyniki prac B+R w projekcie, jak również konkretnych tytułów czasopism naukowych lub technicznych, w których opublikuje swoje wyniki. Należy jedynie mieć na uwadze, że niewywiązanie się z deklaracji szerokiego rozpowszechniania wyników prac B+R w projekcie będzie skutkowało koniecznością zwrotu premii uzyskanej z tego tytułu. W przypadku rozpowszechniania wyników prac B+R na konferencjach, należy zwrócić uwagę, że muszą to być minimum 3 konferencje naukowe lub techniczne, w tym 1 o randze ogólnokrajowej. W przypadku publikacji w czasopismach - muszą to być minimum 2 czasopisma wymienione w części A Wykazu czasopism naukowych opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

37. Czy planujecie Państwo jakieś szkolenie w zakresie konkursu ew. jakiś dyżur telefoniczny eksperta, celem odpowiedzi na ew. pytania.

IP przewiduje szkolenia dla wnioskodawców po uruchomieniu naboru wniosków. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie www.ncbr.gov.pl w zakładce dotyczącej konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR. Zachęcam do śledzenia naszej strony.

38. Jeżeli projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000, to czy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie należy uzyskać jakieś dokumenty w tej sprawie? Np. decyzję o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

W przypadku, gdy projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000, wnioskodawca nie ma obowiązku przedstawiać dokumentacji w tym zakresie.

39. Jednym z kryteriów formalnych jest: „Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Czy przez „prowadzenie działalności” rozumiane jest wykonywanie przed złożeniem wniosku jakichś konkretnych operacji gospodarczych? Innymi słowy, czy nowopowstała firma, zarejestrowana na terytorium RP, która planuje rozpocząć aktywność gospodarczą dopiero w ramach projektu 1.1.1, nie spełnia w/w kryterium formalnego?

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIR 2014-2020 na etapie oceny formalnej badane jest czy Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca powinien zatem w momencie składania wniosku spełniać oba te warunki. Jeśli jednak firma jest start-upem, nieprowadzącym jeszcze faktycznej działalności gospodarczej, kryterium zostanie uznane za spełnione pod warunkiem wpisu przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

40. Czy w konkursie 1/1.1.1/2015 może wziąć udział jako Wnioskodawca firma, która jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy?

W konkursie 1.1.1. może wziąć udział Wnioskodawca, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Przewodnik po kryteriach wyboru, str. 3). Ponadto Wnioskodawca musi spełniać kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014, dostępnym na stronie NCBR (link: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4_rozporzadzenie_ke_nr_651_2014.pdf).

41. W punkcie V. Zdolność Wnioskodawcy do wykonania projektu i wdrożenia jego rezultatów, 5. Finansowanie wkładu własnego konieczne jest opisanie sposobu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego.
Czy wymagane jest udokumentowanie i przedłożenie razem z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego (np. załączenie do wniosku promesy pożyczki, wyciąg z konta bankowego spółki)?
Ponadto, w jaki sposób jest badana/oceniana sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jego zdolność finansowa do realizacji projektu?

Wnioskodawca powinien opisać sposób finansowania wkładu własnego w części V wniosku o dofinansowanie (pkt 5). Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją wypełniania wniosku w tym zakresie. Nie jest wymagane przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego do projektu. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest analizowana przez ekspertów podczas oceny merytorycznej na podstawie danych zawartych we wniosku.

42. Jeśli projekt wpisuje się w więcej niż jedną Krajową Inteligentną Specjalizację, czy w takim przypadku Wnioskodawca musi wybrać jedną wiodącą KIS i uzasadnić  w jaki sposób rozwiązanie będące rezultatem projektu wpisuje się w wybraną KIS, czy też może opisać więcej niż jedną KIS? W przypadku gdy można wybrać wyłącznie jedną KIS, proszę wyjaśnić w jaki sposób będzie oceniany jej wybór?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z dostępnej (rozwijanej) listy należy wybrać wiodącą specjalizację, w którą wpisuje się rozwiązanie będące rezultatem projektu. Następnie należy uzasadnić ten wybór. Wybór ten będzie podlegał ocenie merytorycznej w zakresie naukowo-technologicznym w ramach kryterium "Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację". Oceny tego kryterium będzie dokonywał Panel ekspertów po uzyskaniu opinii trzech niezależnych ekspertów.

43. Na jakiej podstawie będzie weryfikowana czystość patentowa, związana z przyszłym wdrożeniem rezultatów projektu? Czy promowane będzie np. posiadanie dokumentu opracowanego np. przez Rzecznika Patentowego?

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru czystość patentowa będzie weryfikowana w ramach kryterium "Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu". Ocena będzie przeprowadzona przez Panel ekspertów. Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca pozyska opinie niezależnego eksperta w zakresie gospodarczo-biznesowym. Od wnioskodawcy zależy forma w jakiej uprawdopodobni, że od strony własności intelektualnej projekt jest "bezpieczny".

44. Instrukcja wypełniania wniosku (str. 16) podaje że „planowane prace należy ująć – odrębnie dla badań przemysłowych i prac rozwojowych – w etapy (maksymalnie 4)”. Czy należy przez to rozumieć, że łącznie maksymalna liczba etapów w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ograniczona do 4?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie planowane badania przemysłowe i prace rozwojowe (lub tylko prace rozwojowe) powinny zostać podzielone łącznie na 4 etapy. Co najmniej 1 etap musi dotyczyć prac rozwojowych.

45. W dokumentacji konkursowej jest informacja, że w ramach projektu mogą być prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Czy zalecają Państwo jakiś konkretny, maksymalny podział pomiędzy zaangażowaniem środków na poszczególne rodzaje badań/prac? Tzn. czy ma szanse na pozytywna ocenę wniosek, w którym 90 % kosztów stanowią badania przemysłowe, a pozostałe 10% prace rozwojowe?

Wnioskodawca określa cele projektu oraz prace badawczo rozwojowe w projekcie których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Dokumentacja konkursowa nie precyzuje zaangażowania środków na poszczególne rodzaje prac badawczo rozwojowych, jednakże zgodnie z par. 4 ust. 2: Regulaminu przeprowadzania konkursu: "Dofinansowanie udzielane jest na realizacje projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania)."

46. W informacji prasowej o konkursie pojawiła się kwota maksymalnego dofinansowania na poziomie 15 i 20 mln PLN. W dokumentacji na stronie NCBR maksymalne kwoty dofinansowania podane są w euro. Proszę o potwierdzenie czy prawidłowe są w dokumentacji konkursu na stronie NCBR czyli 15 i 20mln euro?

Obowiązujące są postanowienia Regulaminu przeprowadzania konkursu. Maksymalne dofinansowanie w projekcie może wynieść 20 mln euro, jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, lub 15 mln euro, jeśli obejmuje głównie prace rozwojowe (zob. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, art. 4).

47. Czy wniosek powinien być przygotowany w dwóch wersjach językowych? Jeśli tak to czy Generator tłumaczy na język angielski automatycznie? Czy też musi być dołączone tłumaczenie przysięgłe wymaganych kwestii we wniosku?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dla niektórych części informacji przekazywanych we wniosku o dofinansowanie wymagane jest podanie ich zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W takim przypadku przy nazwie właściwego pola występuje skrót (ENG). W przypadku rozbieżności w wersjach językowych obowiązująca jest wersja polska.

Generator nie tłumaczy automatycznie teksu na język angielski, ale tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane.

48. Czy można zawierać umowę o dzieło z przedsiębiorstwem?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów wszystkie umowy o dzieło należy kwalifikować w ramach kategorii E – koszty podwykonawstwa.

W przypadku umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie mają zastosowania ograniczenia wskazane dla powyższej kategorii:

„W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.”

Natomiast każda umowa zawierana z przedsiębiorstwem, niezależnie od jej nazwy, ma charakter obrotu gospodarczego i podlega opodatkowaniu VAT. Przepisy prawa nie zabraniają podatnikowi osiągania przychodów równolegle z działalności gospodarczej jak i z działalności wykonywanej osobiście. Niemniej jednak, przychód uzyskany z tytułu prac, których charakter pokrywa się z charakterem prowadzonej równolegle działalności, należy zaliczyć do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Tym samym w przypadku umowy zawartej z przedsiębiorstwem, w tym również tzw. umowy o dzieło, zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wymagana jest pisemna zgoda Instytucji Pośredniczącej.


49. Jak należy rozumieć/wypełnić we wniosku o dofinansowanie poniższą część tabeli:
I. Wskaźniki
1. Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi  Szt. 0  
W ramach konkursu wnioskodawcą nie może być konsorcjum a jedynie przedsiębiorca.
Czy mamy rozumieć, że liczba przedsiębiorstw to jeden przedsiębiorca będący wnioskodawcą?


W przypadku wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi” należy wpisać wartość zaplanowaną do osiągnięcia na moment zakończenia realizacji projektu (0 albo 1) oraz w polu „Uzasadnienie/Sposób wyliczenia” zaprezentować sposób wyliczenia przedstawionej wartości docelowej.


Jeżeli Przedsiębiorca (tj. Beneficjent) będzie współpracował z ośrodkami badawczymi należy podać wartość  1, jeżeli nie będzie współpracował należy podać wartość  0.


50. Czy opłata wstępna i wykup urządzenia są wydatkami kwalifikowanymi w ramach działania? Wartość urządzenia wynosi 800 000 tys. zł. Na tą kwotę składają się: Opłata wstępna 40%, opłata końcowa tj. wykup urządzenia (20%) pozostała cześć kapitału płatna w ratach miesięcznych. Czy jeśli okres leasingu mieści się w okresie realizacji projektu to czy w ramach projektu kwalifikowana będzie zarówno opłata wstępna, miesięczne raty i wykup urządzenia?
A czy jeśli okres leasingu jest krótszy od okresu realizacji projektu to czy opłata wstępna kwalifikuje się w całości?


W ramach leasingu koszt kwalifikowany stanowi kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu. Pozostałe opłaty stanowią koszt niekwalifikowalny.

Uwaga! Nowa odpowiedź do pytania 51


51. Czy po zakończeniu projektu prototypowa instalacja (jaka będzie opracowana w ramach projektu 1.1.1) może służyć po zakończeniu projektu jako instalacja produkcyjna (na której będą wytwarzane produkty i sprzedawane do odbiorców)? Czy dochody uzyskane na tej linii będą pomniejszały koszty kwalifikowane projektu? Czy zapisy Rozporządzenia Komisji(WE) nr800/2008 dot. dochodów z komercyjnego wykorzystania prototypów są nadal obowiązujące czy rozporządzenie to zostało uchylone?

W Rozporządzeniu Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu w art 107 i 108 Traktatu (D.U.L.214, str.3) znajdował się zapis mówiący, że „ w przypadku późniejszego wykorzystania projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów kwalifikowalnych”. Powyższe rozporządzenie wygasło z dniem 30.06.2014 r.

W aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu w art 107 i 108 Traktatu (D.U.L.187, str.1) zapisu odnośnie dochodu uzyskanego z wykorzystania prototypu do celów komercyjnych już nie ma, niemniej jednak należy pamiętać o zachowaniu warunku, że prace eksperymentalne mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Przedsiębiorca będący MŚP nie jest zobowiązany do zwrotu dochodu uzyskanego w wyniku realizacji projektu, w tym również z komercyjnego wykorzystania prototypu.

Proszę jednak pamiętać, że prototyp jest to infrastruktura i/lub urządzenie, które zostało stworzone specjalnie na potrzeby realizacji projektu i które nigdy nie było wprowadzone do obrotu handlowego i/lub nie jest dostępne jako seryjny produkt. Prototyp musi odgrywać zasadniczą rolę w działaniach demonstracyjnych związanych z projektem.

Koszt budowy prototypu stanowi koszt kwalifikowalny pod następującymi warunkami:

 • elementy użyte do jego budowy zostały zainstalowane na stałe;
 • prototyp jest wynikiem prac badawczych projektu;

Pod pojęciem elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej należy rozumieć składowe służące do budowy prototypu powstałego w wyniku działalności B+R.  W przypadku budowy prototypu  wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę/urządzenie, gdzie prace B+R polegają na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikację pewnej części ich konstrukcji, kosztem kwalifikowanym projektu mogą być jedynie koszty takiego dostosowania lub modyfikacji.

Powyższą zasadę dobrze obrazuj przykład z Podręcznika Frascati Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej:

„Rząd zawiera kontrakt z przedsiębiorstwem przemysłowym na opracowanie prototypu samolotu dla lotnictwa cywilnego z konkretnym zastosowaniem (np. usuwanie warstwy ropy z określonych powierzchni). Samolot zostaje w znacznej części skonstruowany przez wykonawcę badań przy wykorzystaniu istniejących materiałów i technologii, a prace B+R potrzebne są jedynie w celu dostosowania go do nowych specyfikacji. Jedynie ta ostatnia część kontraktu powinna być wykazana przez wykonawcę jako działalność B+R finansowana przez sektor rządowy i samorządowy, nawet jeśli na pierwszy rzut oka zapisy księgowe strony finansującej mogą sugerować, że cały kontrakt dotyczył prac B+R.”

Jeżeli podczas kontroli realizacji projektu zostanie stwierdzone, że prototyp ma charakter inwestycyjny, a nie badawczy, Instytucja Pośrednicząca może żądać zwrotu dofinansowania, jako wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem.

52. Czy można dokonać wyboru podmiotu od którego będziemy wynajmować aparaturę badawczą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z tym realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności:

 • rozpoczęcie prac B+R,
 • podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług,
 • dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi,
 • wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:

 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert);
 • zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R;
 • podpisanie listów intencyjnych.

W przypadku podmiotów zobowiązanych do dokonywania wydatków na podstawie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia projektu (pod warunkiem, że wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych).
Dokonując wyboru, wnioskodawcy zobowiązani są stosować się do zasad opisanych w Załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności.


53. W Przewodniku kwalifikowlaności kosztów, dział 4. Zasady kwalifikowania kosztów, art. 2 Weryfikacja kwalifikowalności kosztów, pkt. 4.2 mówi, że: "projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 ustawy o finansowaniu nauki. Natomiast we Wzorcowych postanowieniach umowy o dofinansowanie, art. 15. Kontrola i audyt oraz przechowywanie dokumentów, pkt 15. mówi że: "projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Do postanowień którego dokumentu należy się stosować?

W Przewodniku kwalifikowalności kosztów został wprowadzony zapis z poprzedniej wersji  rozporządzenia MNiSW, które w tej chwili  zostało zaktualizowane w zakresie limitu dofinansowania podlegającego obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Limit obecnie został podniesiony z 2 do 3 mln zł.

We wzorze umowy został już uwzględniony właściwy zapis i taki limit będzie Państwa obowiązywał w momencie realizacji projektu.

54. Jak należy rozumieć pojęcie Zobowiązania finansowe, które zawarte jest w analizie finansowej? Jakie pozycje z bilansu należy wprowadzić w tę kategorię?

Zobowiązania finansowe rozumiemy jako część długoterminową i krótkoterminową zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje).

55. W jaki sposób powinien być wypełniony arkusz kalkulacyjny  2__analiza_finansowa_cz_v_pkt_6_wniosku.xls dla nowo założonej firmy która rozpoczęła działalność w maju 2015 roku?

Załącznik Analiza Finansowa jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich wnioskodawców. W przypadku podmiotu nie zobowiązanego do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej dane należy uzupełnić w oparciu o informacje posiadane przez jednostkę. Jeżeli wnioskodawca jest nowo założoną firmą, należy podać dane dostępne za 2015 r.

56. Jak wyliczyć stawkę godzinową do wynagrodzeń dla opcji II w pkt. VI Budżet projektu?

Podana stawka wynagrodzenia ma odzwierciedlać średni zakładany przez Państwa poziom wynagrodzeń w projekcie, z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek lub premii.

Przyjęta stawka wynagrodzenia jest wielkością pomocniczą, służącą do określenia budżetu całościowego dla kategorii „W” Państwa projektu. Rzeczywiste koszty wynagrodzeń rozliczane w projekcie po podpisaniu umowy mogą się różnić od średniego poziomu przyjętego we wniosku o dofinansowanie, proszę jednak pamiętać, że przekroczenie zaplanowanego budżetu środków w danej kategorii o więcej niż 10% wymaga zgody IP i podpisania aneksu zmieniającego budżet projektu, dlatego ważne jest, aby przejęte we wniosku o dofinansowanie wartości były oparte na realistycznych założeniach.

57. Jednym z załączników do wniosku jest formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, składane w przypadku, gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego (jeśli dotyczy) - w wersji elektronicznej (wymagany format: xml).

 1. Czy możliwe jest złożenie Sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w formacie PDF (zeskanowany formularz wysyłany do GUSu e-mailem)? Firma nie posiada dostępu do portalu i formularza możliwego do zapisania w formacie xml.
  • W sytuacji, kiedy wnioskodawca przekazywał GUSowi PNT wyłącznie drogą mailową dopuszczalne jest załączenie formularza w formacie PDF (wraz ze skanem maila przekazującym plik do  GUSu).

 2. W jaki sposób mogę pozyskać formularz PNT-01 w formacie xml?
  1. Aby pozyskać formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, należy zalogować się na portalu sprawozdawczym GUS do swojego konta. Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: raport.stat.gov.pl

  2. Na stronie logowania należy wprowadzić swoje dane uwierzytelniające ID i Hasło, otrzymane z Urzędu Statystycznego (bądź wygenerowane przez osobę zarządzającą sprawozdawczością w przedsiębiorstwie /instytucji).

  3. W zakładce Badania archiwalne (lub Sprawozdawca w sekcji Lista aktualnych obowiązków sprawozdawczych) należy odnaleźć formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku i użyć funkcji Eksport do XML.

  4. Wyeksportowany plik XML stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Opis funkcji Eksport do XML

Niezależnie od tego, że dane z formularza są automatycznie zapisywane w bazie danych GUS, użytkownik aplikacji Portalu Sprawozdawczego ma możliwość zapisania tych danych na swoim komputerze. Oznacza to, że użytkownik po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu formularza może dane te zapisać. Dane są zapisywane w formacie XML i są dla użytkownika w pełni czytelne dopiero po zaimportowaniu do struktury formularza. Aby zapisać formularz na dysku lokalnym należy użyć funkcji Eksport do XML.


58. Czy panel ocenia projekty zgodnie z tymi kryteriami, wg których sporządzane są pomocnicze opinie? Czy są to jakieś inne/dodatkowe kryteria?

Tak to są te same kryteria. Podkreślamy, że oceny dokonuje panel, a opinie mają jedynie charakter pomocniczy. Nie ma innych kryteriów oceny niż wymienione w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.1.

59. W dokumentacji konkursu (instrukcja wypełnienia wniosku) znalazłam informację, zgodnie z którą w tabeli Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu należy podać dane kumulatywnie dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu lub do roku 2023 włącznie (jeśli okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu wykracza poza rok 2023). Obecnie treść Instrukcji brzmi nieco inaczej (brakuje „lub do roku 2023 włącznie (jeśli okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu wykracza poza rok 2023)”) i chciałabym wiedzieć jak należy wypełnić ww. tabelę.

Uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z informacjami podanymi w aktualnościach (07.05.2015 r.) /archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=37417 dokonano korekty zapisu w Instrukcji wypełnienia wniosku. W obowiązującej wersji Instrukcji brzmi on następująco: „Dane w tabeli należy podać kumulatywnie dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu”, zatem dane należy podawać za okres 5 lat, bez względu na to czy wykracza on poza 2023 r. czy nie.

60. We wniosku o dofinansowanie w tabeli Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu należy podawać dane dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu – tabela ta bierze pod uwagę koszty oraz przychody, a także przedstawia przewidywany zysk. Jednocześnie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Przychód z wdrożonych wyników prac B+R” należy wyliczyć wartość przychodu przewidywaną w okresie 3 lat. Czy różny wymagany okres, dla którego należy przedstawić dane jest celowy?

Tak. Wartość wskaźnika należy podać dla okresu trwałości projektu, tj. 3 lat – w takim okresie podlega on monitorowaniu. Dane w tabeli Opłacalność wdrożenia należy przedstawić dla okresu 5 lat. Proszę zauważyć, że wartość podawana we wskaźniku rezultatu bezpośredniego dotyczy wyłącznie przychodów z wdrożenia wyników prac B+R, podczas gdy w tabeli Opłacalność wdrożenia należy zaprezentować zarówno przychody (oszczędności), jak i koszty związane z realizacją projektu i utrzymaniem jego rezultatów, w tym wdrożeniem.

61. W ramach kryterium Opłacalność wdrożenia ocenie podlega czy w konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności nastąpi poprawa wyników firmy (czy osiągnięte przychody pozwolą na wygenerowanie zysku pokrywającego koszty projektu, produkcji oraz działalności marketingowej). Czy na pewno powinna być w nim mowa o zysku pokrywającym koszty projektu? Czy wymagane jest osiągnięcie jakiegoś określonego poziomu zysku w celu uzyskania odpowiedniej liczby punktów w ramach oceny?

Eksperci oceniając projekt w ramach tego kryterium będą między innymi oceniać – biorąc pod uwagę specyfikę danej branży i rynku – czy przychody pokrywają koszty projektu. Jednocześnie, w ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegają jeszcze inne aspekty zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach. Biorąc pod uwagę indywidualne podejście eksperta do oceny każdego projektu, uwzględnienie specyfiki branży, rynku oraz założeń projektu nie określono minimalnego pułapu zysku, który należy wykazać we wniosku o dofinansowanie w celu uzyskania wymaganej liczby punktów.

62. Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej wnioskodawca powinien wykazać, że projekt będzie opłacalny, tzn. przychody wynikające z wdrożenia przewyższą koszty realizacji projektu, wdrożenia, działalności marketingowej. Instrukcja wypełnienia wniosku każe przedstawić kalkulację przewidywanych przychodów i kosztów dla okresu 5 lat od zakończenia projektu. Co jednak, jeżeli osiągnięcie przychodów z wdrożenia jest niemożliwe w tym okresie? Są przecież takie branże, w których od momentu wdrożenia do momentu, gdy wnioskodawca będzie mógł rozpocząć sprzedaż potrzeba jest znacznie dłuższego czasu niż 5 lat. Wówczas wykazywanie zysku w punkcie „Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu” byłoby niezgodne z rzeczywistością. Jeżeli wnioskodawca nie wykaże zysku, spotka się z zarzutem, iż projekt jest nieopłacalny i jako taki zostanie odrzucony, a z kolei gdy wykaże zysk, zostanie mu zarzucone, że prognozy przychodów opierają się na nierealistycznych przesłankach, gdyż niemożliwe jest wypracowanie zysku w takim okresie. Jak wobec tego wnioskodawca powinien podejść do tego problemu?


W pkt III.5 wniosku Wnioskodawca przedstawia kalkulację opłacalności wdrożenia dla okresu 5 lat od zakończenia projektu. Projekt powinien w tym okresie wygenerować zysk. Oznacza to, że wartość przychodów z wdrożenia (ze sprzedaży nowych produktów/usług, sprzedaży praw do wyników projektu, udzielenia licencji albo wartość oszczędności wynikająca z zastosowania nowej technologii) powinna przewyższyć łączną wartość kosztów projektu, nakładów na wdrożenie, działania marketingowe.
 
Należy jednak wziąć pod uwagę specyfikę branży, której dotyczy projekt. W niektórych przypadkach (np. w branży farmaceutycznej) wygenerowanie zysku w okresie 5 lat może być nierealne ze względu na specyficzne uwarunkowania. Jest to sytuacja dopuszczalna i nie będzie ona skutkować negatywną oceną kryterium „Opłacalność wdrożenia”, pod warunkiem, że Wnioskodawca opisze i uzasadni zaistniałą sytuację. Z informacji w polu opisowym w pkt III.5 wniosku powinno wynikać, dlaczego niemożliwe jest osiągnięcie dodatniego wyniku z wdrożenia w perspektywie 5 lat od zakończenia projektu. Wnioskodawca powinien przedstawić także informacje, kiedy przewiduje osiągnięcie dodatniego wyniku, na jakim poziomie, powinien podać prognozę przychodów ze sprzedaży nowych produktów/usług, sprzedaży praw do wyników projektu, udzielenia licencji albo wartość oszczędności wynikająca z zastosowania nowej technologii, prognozę kosztów dla przyjętego przez siebie horyzontu czasowego. Należy uzasadnić prognozowane wartości, jak również przyjęty horyzont czasowy ich osiągnięcia

Pytania dotyczące konkursu 2/1.1.1/2015 dla dużych przedsiębiorców

63. Art. 3 ust. 11 podpunkt 5 wzoru umowy o dofinansowanie wskazuje, że umowa sprzedaży praw do wyników prac badawczych zawiera następujące elementy: (…) zobowiązuje nabywcę do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników prac badawczych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników prac badawczych.
 
W rzeczywistości przywołany powyżej zapis wyklucza możliwość podpisania umowy na sprzedaż wyników projektu przez beneficjenta w trakcie trwania projektu lub przed jego fizycznym rozpoczęciem. Nabywca nie mógłbym bowiem zagwarantować, że wprowadzi w przeciągu roku do swojej działalności efekt projektu w sytuacji, gdy sam projekt badawczy trwa dla przykładu 2 lub 3 lata.
 
Taka sytuacja ma często miejsce w przypadku:

 1. specjalistycznych centrów badawczych, które mając przełomowy pomysł podpisują nawet przed rozpoczęciem prac nad projektem lub po pierwszych wynikach potwierdzających słuszność koncepcji, umowę sprzedaży przyszłych wyników projektu (tak, aby mieć zagwarantowany zbyt na powstałe wyniki);
 2. centrów B+R działających na zlecenie (nie przystępują do prac, jeśli nie mają przynajmniej umowy wstępnej);
 3. w przypadku centrów B+R działających na rzecz swojej grupy (gdzie obowiązują zasady cen transferowych – tam nie ma oddzielnej umowy i przekazywanie praw do wyników B+R (a więc ich sprzedaż) następuje, począwszy od pierwszego dnia projektu);
 4. zespołów badawczych, które w trakcie trwania projektu znalazły już nabywców swoich prac, a do zakończenia projektu pozostało więcej niż 1 rok.

 
Czyli de facto mamy zapis, który wyklucza z konkursu część podmiotów i to takich, które najszybciej znajdują nabywców na wyniki swoich prac B+R.

Biorąc pod uwagę okoliczności opisane w pytaniu, Instytucja Pośrednicząca uznaje za dopuszczalne zawarcie umowy na sprzedaż wyników projektu przez beneficjenta w trakcie trwania projektu lub przed jego fizycznym rozpoczęciem.  
W takiej sytuacji nabywca praw do wyników projektu będzie zobowiązany do ich wdrożenia w swojej działalności gospodarczej w ciągu roku od zakończenia projektu, a nie w ciągu roku od zawarcia umowy sprzedaży praw do tych wyników.