FAQ – panele w konkursie 1/4.1.1/2017 Wspólne Przedsięwzięcie BRIK

W jakim dokumencie zawarte są informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą?

Informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą (zasady dokonywania oceny merytorycznej) zawarte są w § 9 Regulaminu Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  dla BRIK – pobierz.

W jakim języku prowadzone będzie spotkanie?

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

W jakim terminie NCBR planuje przeprowadzenie paneli?

NCBR planuje przeprowadzenie paneli w drugiej połowie marca.

Kto i kiedy zostanie powiadomiony o panelu, w którym udział mają wziąć reprezentanci Wnioskodawcy?

Sekretarz panelu (pracownik NCBR), nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed panelem, wyśle na adres e-mail osoby wyznaczonej we wniosku jako osoba do kontaktu zaproszenie zawierające informację o terminie i miejscu spotkania, a także wskaże sposób i termin przekazania do NCBR prezentacji. Wiadomość będzie zawierała także inne ważne informacje związane z panelem.

Wyznaczony termin spotkania nie będzie mógł ulec zmianie na prośbę Wnioskodawcy. Niestawienie się reprezentantów Wnioskodawcy na spotkanie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej, z wyjątkiem przypadków losowych – niezależnych od Wnioskodawcy, przy czym kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia konkursu.

Kto może reprezentować Wnioskodawcę podczas spotkania w ramach panelu?

Wnioskodawcę mogą reprezentować maksymalnie 4 osoby posiadające pełną wiedzę o projekcie będącym przedmiotem oceny w zakresie merytorycznym oraz finansowym, które:

A. są wymienione z imienia i nazwiska we wniosku jako wchodzące w skład zespołu projektowego  będącego przedmiotem oceny (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa)

i/lub

B. są wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą lub firmy będącej konsorcjantem Wnioskodawcy w danym wniosku (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa)

i/lub

C. są pisemnie upoważnione przez Wnioskodawcę (tj. członka reprezentacji wg KRS firmy będącej Wnioskodawcą) do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertami podczas panelu i jednocześnie są:

  • pracownikami Wnioskodawcy (Lidera)

i/lub

  • pracownikami konsorcjanta Wnioskodawcy, wskazanego we wniosku będącym przedmiotem oceny

i/lub

  • pracownikami Podwykonawcy wskazanego we wniosku, z którym Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku do NCBR miał zawartą umowę warunkową dotyczącą projektu będącego przedmiotem oceny.

NCBR określił wzór pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na Panelupobierz.

Jeśli Wnioskodawca (Lider) złożył więcej, niż jeden wniosek w konkursie, pełnomocnictwo udzielone jednej osobie może dotyczyć jednego wniosku lub każdego złożonego wniosku z osobna, lub może łącznie obejmować większą liczbę wniosków złożonych przez Wnioskodawcę, w związku z tym powinno zawierać numery wniosków, których dotyczy. Jednocześnie pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy dotyczące wielu wniosków może być udzielone jednej osobie wyłącznie przy zachowaniu warunków określonych powyżej w punkcie A. i/lub B. i/lub C.

Podczas spotkania nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

Jak długo trwa spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

Spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy trwa do 30 minut. Eksperci mogą zadawać pytania zarówno dotyczące prezentowanego projektu, jak i dotyczące Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków paneli dotyczących projektu.

Jakie są zasady spotkania na panelu w NCBR?

Zwracamy się z prośbą o punktualne przybycie na spotkanie . Po przybyciu należy zgłosić się do recepcji NCBR na II piętrze, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie.

W trakcie spotkania nie należy starać się odpowiadać rzeczowo na pytania ekspertów, unikając dygresji. Sekretarz panelu będzie kontrolował czas prezentacji i całego spotkania, informując

na bieżąco uczestników o jego upływie.

Zabronione jest:

  • używanie własnych laptopów, telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych 

i nośników danych,

  • przekazywanie ekspertom lub pracownikom NCBR materiałów promocyjnych bądź wizytówek. 

Jeśli wnioskodawca przyniesie na spotkanie dokumenty pomocnicze (np. wyniki badania czystości patentowej), w pierwszej kolejności powinny one być przekazane sekretarzowi panelu i nie mogą pozostać w sali po opuszczeniu jej przez Wnioskodawcę.

Informujemy, że spotkanie panelowe, zgodnie z Regulaminem Konkursu podlega rejestracji dźwiękowej.

W przypadku pytań, wątpliwości, problemów, prosimy o zwracanie się do sekretarza panelu bądź innych pracowników NCBR.

Pytania dotyczące konkursu 1/4.1.1/2017 BRIK

Czy w ramach konkursu BRIK mogą startować konsorcja składające się dwóch jednostek naukowych, w tym jednej zagranicznej, a także czy zagraniczna jednostka naukowa może otrzymać finansowanie w ramach programu BRIK? Czy w przypadku, gdyby nie można było rozpatrywać powyższego przypadku, to czy konsorcjum w skład którego wchodzi jednostka naukowa oraz firma, wspomniany uniwersytet mógłby pełnić rolę podwykonawcy?

Odp. Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dofinansowanie może otrzymać jedynie podmiot, który jest zarejestrowany i prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot zagraniczny może uczestniczyć w realizacji projektu jako podwykonawca usług badawczych w ramach kategorii kosztów E.

***

§ 6 ust. 2) mówi:  Konsorcjum, do praw o których mowa w ust. 1, udzieli PLK S.A. bezterminowej, nieodpłatnej i odpowiednio niewyłącznej albo otwartej licencji z prawem do sublicencji wobec podmiotów zależnych, w  zakresie usług świadczonych dla PLK S.A. Czy powyższy zapis  oznacza, że Konsorcjum przekazuje swoje prawa do całości wyników badań w projekcie PLK S.A. bezpłatnie? Czy chodzi o przekazanie całości wyników badań czy części którą finansuje PLK S.A.? Czy bezpłatnie przekazujemy tą część którą finansuje NCBR?

Odp. Konsorcjum aplikujące w konkursie a następnie wybrane w procedurze konkursowej do realizacji projektu jest posiadaczem całości praw do wyników badań i udziela PKP PLK bezpłatnej licencji na całe, kompletne rozwiązanie.

***

Czy zapisy Umowy o realizację Projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są do jakiejkolwiek negocjacji?

Odp. Zapisy Umowy o realizację nie podlegają negocjacji.

***

Jeśli przekazanie wyników prac w formie licencji będzie nieodpłatne to jak należy określić wskaźnik rezultatu bezpośredniego Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową zakładając, że projekt będzie realizowany przez dwie jednostki naukowe? 

Odp. Wskaźnik Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową może mieć wartość 0. Konsorcjum jako posiadacz całości praw do rozwiązania może je również wdrażać w innych firmach (np. zagranicznych). Obowiązek wdrożenia zostanie spełniony poprzez udzielenie licencji PKP PLK. Dodatkowo Wykonawca może (ale nie musi) wdrożyć wyniki badań w inny sposób.

***

Czy fundacja posiadająca w swoim statucie zapisy o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej może być członkiem konsorcjum składającym i realizującym projekt lub czy tylko może występować w projekcie jako podwykonawca?

Odp. fundacja może być członkiem konsorcjum wnioskującego o dofinansowanie. Jednak w zależności od tego czy wpisuje się w definicję organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014 może ubiegać się o dofinansowanie jako jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Zgodnie z par. 2 ust. 1 Regulaminu konkursu do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład: 

  1. wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia 651/2014 (z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem  jest  rozpowszechnianie  na  szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy) oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014, albo
  2. wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe, o których mowa w pkt 1,  zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

***

W wytycznych dot. konkursu jest mowa o tym, że każdy projekt powinien zakończyć się wdrożeniem jego rezultatów na rynku natomiast w zagadnieniu tematycznym 5.5. wskazano, że oczekiwane efektem realizacji projektu powinien być raport zawierający... itd.

Czy zatem efektem realizacji projektu w ramach zagadnienia 5.5. powinien być raport czy też wdrożenie efektów na rynku?

Odp. Efektem realizacji tego projektu jest raport. Obowiązek wdrożenia wynikający z Umowy realizowany jest poprzez udzielenie PKP PLK licencji na korzystanie z wyników projektu (w tym wypadku raportu).

***

Czy projekt musi obejmować całe wybrane zagadnienie wymienione w Zakresie tematycznym BRIK w ramach danego obszaru tematycznego, czy też może obejmować część wybranego zagadnienia?

Odp. Przez „temat” wskazany w par. 4 ust. 10 Umowy należy rozumieć pojedyncze zagadnienie. Projekt musi obejmować całe wybrane zagadnienie wymienione w Zakresie tematycznym BRIK.

***

Czy w ramach konkursu BRIK można dokonać zakupu sprzętu komputerowego?

Odp. Jeżeli sprzęt komputerowy będzie niezbędny do prawidłowej realizacji badan przemysłowych i prac rozwojowych i będzie wykorzystywany bezpośrednio w związku z realizacją merytoryczną  projektu kosztem kwalifikowanym w kategorii Op pozostałe koszty  bezpośrednie  będą mogły być wyłącznie odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania ( leasing , wynajem)  w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą. Natomiast jeżeli sprzęt komputerowy będzie używany w celach administracyjnych, biurowych  może zostać sfinansowany w ramach przysługującego ryczałtu kosztów ogólnych.

***

Czy jedna instytucja może wziąć udział np. w kilku projektach w konkursie BRIK, tylko w zakresie różnych tematów?

Odp. Dana jednostka naukowa / podmiot może wnioskować o dofinansowanie w ramach różnych projektów złożonych w ramach różnych tematów BRIK wymienionych w Zakresie merytorycznym konkursu.

***

Czy jest przewidziane czynne zaangażowanie PLK w realizację projektów, np. przez ustanowienie opiekunów merytorycznych do każdego projektu lub inne wsparcie do ustaleń i dyskusji w celu opracowania rozwiązania rzeczywiście dedykowanego dla PLK?   

Odp. Zaangażowanie ekspertów PLK w realizację projektów jest przewidziane.

***

W jaki sposób PLK będzie udostępniać niezbędne dane do realizacji projektów, np. dane o stanie sieci, ruchu pociągów, lokalizacji rozjazdów, formaty plików urządzeń diagnostycznych?

Odp. PKP PLK S.A. większość danych dotyczących opisu sieci posiada w wersji papierowej, niemniej mogą to być dane niepełne wymagające weryfikacji lub uzupełnienia w ramach inwentaryzacji, dlatego też np. w zadaniu 5.1 uwzględniono konieczność jej wykonania. W ramach informacji diagnostycznej o elementach infrastruktury PKP PLK S.A. posiada wysokowydajne pojazdy pomiarowe do pomiaru geometrii toru, badań ultradźwiękowych szyn generujące pliki o znanej strukturze. W roku 2018 planowane jest wdrożenie do pracy dwóch nowych pojazdów pomiarowych obejmujących zakresem pomiarowym parametry: geometria toru, profil poprzeczny szyny, profil podłużny szyny, ekwiwalentna stożkowatość, dynamika jazdy w zakresie prędkości do 120 km/h, badania ultradźwiękowe szyny, geometrii sieci trakcyjnej. Na pojazdach będą również systemy wideo inspekcji wykrywające wady podkładów, przytwierdzeń, powierzchni tocznej szyny, łubek, elementów zawieszenia sieci trakcyjnej itp. Dane te będą miały również znaną strukturę zapisu. Ponadto w ramach działalności Zakładów Linii Kolejowych prowadzone są pomiary z wykorzystaniem elektronicznych toromierzy samorejestrujących (producentem większości obecnie stosowanych toromierz z możliwością zapisu pomiarów do pliku jest firma GRAW Sp. z o.o. – PKP PLK S.A. nie posiada dostępu do struktury pomiarowej tych plików, niemniej wskazane byłoby ujęcie również tych danych w bazie danych). Dane o stanie nawierzchni kolejowe dostępne są w postaci protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego toru, arkuszy badania technicznego rozjazdów, sprawozdań z badania technicznego przejazdów kolejowo-drogowych, itp. Niemniej wszystkie wskazane powyżej dokumenty dostępne są tylko w wersji papierowej. Zakłada się, że w ramach przeglądu Wykonawca przeprowadzi analizę całej posiadanej przez jednostki wykonawcze (Zakłady Linii Kolejowych, Centrum Diagnostyki, Zakład Maszyn Torowych) informacji o opisie infrastruktury oraz o jej stanie i pracach na niej wykonywanych oraz opracuje jedną strukturę bazodanową gromadzącą te dane.

***

Czy PLK w ramach zagadnienia 5.1 przejmie od Wykonawców projektu opracowane rozwiązanie po zakończeniu projektu? Czy PLK je samodzielnie wdroży i będzie je utrzymywało na własnych serwerach?

Odp. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane indywidualnie w zależności od opracowanego systemu. 

***

Zasady w regulaminie konkursu w szczególności materiał ze spotkania informacyjnego szeroko opisuje aspekt dochodu w projektach,  których całkowity koszt kwalifikowany jest równy lub większy niż 1 mln EUR wskazują c na stosowanie zryczałtowanej stawki dochodu w wysokości 20%.

Tym samym uczelnia wyższa w takich projektach maksymalne do:

68% dla regionów słabiej rozwiniętych (85%*80%) oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych (80%*80).

Proszę o wyjaśnienie czy uczelnia będzie musiała w każdym projekcie powyżej 1 mln EURO mieć wkład własny?

Odp. Centrum informuje, że w przypadku wspólnego przedsięwzięcia BRIK maksymalny poziom dofinansowania udzielonego przez Centrum wynosi 50% (drugie 50% w formie wynagrodzenia od Partnera przedsięwzięcia), w związku z powyższym kwestia monitorowania dochodu w projekcie BRIK nie występuje, a uczelnia wyższa jako beneficjent projektu otrzymuje 100 % środków na realizację projektu, przy czym Centrum na podstawie porozumienia z PKP PLK finansuje 50% kosztów projektu.

***

W ramach konkursu obligatoryjnym jest, aby Liderem Konsorcjum była jednostka naukowa. W jaki sposób dokonuje ona wyboru pozostałych konsorcjantów do wspólnej realizacji projektu? Czy jednostka naukowa zobowiązana jest do ogłoszenia otwartego wyboru partnerów na własnej stronie internetowej na okres co najmniej 21 dni, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy wdrożeniowej?

Odp. Lider konsorcjum wybiera w ramach poddziałania 4.1.1 POIR konsorcjantów, a nie partnerów do wspólnej realizacji projektu. W podziałaniu 4.1.1 POIR nie mamy do czynienia z projektami partnerskimi w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, tym samym dla tego poddziałania nie obowiązuje procedura wyboru partnerów opisana w powołanym artykule.