UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeNCBR Instytucja Pośrednicząca dla I i IV osi PO IR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych  oraz drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z funduszy europejskich  (w tym dla I i IV osi około 5 mld €). Dzięki tym środkom naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Instytucją Pośredniczącą dla dwóch spośród czterech osi priorytetowych.

Więcej informacji nt. zadań NCBR jako IP PO IR związanych z realizacją POIR 2014-2020 tutaj

 

I OŚ PRIORYTETOWA PO IR: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC  B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 • CO MOŻNA REALIZOWAĆ?
  W ramach osi finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającego potencjału kadrowego czy też infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac, może część projektu zlecić podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym).Ponadto w I osi PO IR przewidziany został schemat finansowania projektów B+R, realizowany we współpracy z funduszami venture capital. Instrument stymulować ma tworzenie nowych przedsiębiorstw (start up) w oparciu o wyniki prac B+R pochodzące głównie ze środowiska jednostek naukowych. Dzięki wsparciu przedsiębiorstwa te będą mogły dalej rozwijać i komercjalizować innowacyjne produkty, usługi i technologie.
   
 • DLA KOGO DOFINANSOWANIE?
  - przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie oraz duże, w tym spółki typu spin-off;
  - konsorcja przedsiębiorstw.
   
 • DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
  Działanie jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R wpisujących się w KIS i realizowanych przez przedsiębiorstwa

  PODDZIAŁANIE 1.1.1:Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”)
  PODDZIAŁANIE 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
   
 • DZIAŁANIE 1.2: Sektorowe programy B+R
  Działanie służy wsparciu realizacji przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki
   
 • DZIAŁANIE 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
  Działanie ma na celu współpracę instytucji  publicznych oraz funduszy  typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które wspólnie angażują środki we wsparcie przedsiębiorstw typu spin-off, realizujących projekty B+R


      PODDZIAŁANIE 1.3.1: Wsparcie  projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

      PODDZIAŁANIE 1.3.2: Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC

IV OŚ PRIORYTETOWA PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

 

 • CO MOŻNA REALIZOWAĆ?
  IV oś PO IR służy podniesieniu jakości polskiej nauki. W jej ramach finansowane są badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami. Dodatkowo, finansowaniem objęta jest publiczna infrastruktura badawczo-rozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W tej osi zaprojektowane zostały także instrumenty służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększania potencjału kadrowego sektora B+R.
   
 • DLA KOGO DOFINANSOWANIE?
  - jednostki naukowe oraz konsorcja jednostek naukowych;
  - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
  - naukowcy,
  - studenci,
  - doktoranci,
  - uczelniane CTT i spółki celowe.
   
 • DZIAŁANIE 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
  Działanie obejmuje wsparcie projektów polegających na prowadzeniu   badań   naukowych   i   prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe

  PODDZIAŁANIE 4.1.1: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
  PODDZIAŁANIE 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze
  PODDZIAŁANIE 4.1.3: Innowacyjne metody zarządzania badaniami
  PODDZIAŁANIA 4.1.4: „Projekty aplikacyjne”
   
 • DZIAŁANIE 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  Celem działania jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
   
 • DZIAŁANIE 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze
  W ramach działania wspierana jest realizacja Międzynarodowych Agend Badawczych w celu stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.
   
 • DZIAŁANIE 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
  Celem działania jest zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu i zespołów naukowych realizujących prace B+R, które posiadają przełomowy charakter oraz istotne znaczenie dla gospodarki lub rozwiązywania kluczowych problemów społecznych.

Więcej informacji nt. PO IR w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IR 2014-2020
Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego