UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeDokumentacja dla konkursu 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza:

ZASADY KONKURSU

 1. Ogłoszenie konkursu (uwaga: aktualizacja dokumentu z 05.11.2020 r.)
 2. Regulamin konkursu (uwaga: aktualizacja dokumentu z 05.11.2020 r.)
 3. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 5. Kryteria wyboru projektów
 6. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 7. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 14.05.2020 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 14.05.2020 r.)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacja na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

        LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 3/1.1.1/2020


UMOWA O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 23.09.2020 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 23.09.2020 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (uwaga: aktualizacja dokumentu z 25.08.2020 r.)
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (uwaga: aktualizacja dokumentu z 02.06.2020 r.)
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT
Pytania dotyczące konkursu można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres mailowy: konkurs111-finanse-at-ncbr.gov.pl;
• w pozostałych sprawach – na adres mailowy: konkurs-mazowsze-at-ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu 515 061 545, 517 149 464.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna III, obowiązująca od 14.05.2020 do 04.11.2020 r.)
Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna II, obowiązująca od 20.03.2020 do 13.05.2020 r.)
Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna, obowiązująca do 19.03.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna III, obowiązująca od 14.05.2020 r. do 04.11.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna III, obowiązująca od 20.03.2020 r. do 13.05.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna II, obowiązująca od 17.03 do 19.03.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna I, obowiązująca do 16.03.2020 r.)
Wniosek o dofinansowanie (wersja archiwalna obowiązująca do 13.05.2020 r.)
Instrukcja wypełniania wniosku (wersja archiwalna, obowiązująca do 13.05.2020 r.)
Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (wersja archiwalna, obowiązująca do 17.12.2019 r.)
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (wersja archiwalna, obowiązująca do 24.08.2020 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (wersja obowiązująca do 22.09.2020)
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 22.09.2020)

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl