Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, trwającego od 9 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

05.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje,
że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Ocenie według kryteriów zostało poddanych 255 wniosków i zgodnie z zatwierdzoną 2 października br. listą rankingową:
• 26 projektów, które otrzymały co najmniej 14 pkt (wynik pozytywny oceny) zostało wybranych do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 210 380 186,89 zł,
• 70 projektów, które uzyskały od 10 do 13 pkt (wynik pozytywny oceny) zostało umieszczonych
na Liście projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na brak alokacji
na łączną kwotę dofinansowania 412 460 580,23 zł,
• 159 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, z powodu niespełnienia któregokolwiek z kryteriów dostępu lub nieuzyskania w którymkolwiek z kryteriów punktowanych minimalnego progu punktowego.
Dodatkowo informujemy, że 24 wnioski zostały wycofane z oceny.

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia alokacji dla projektów zamieszczonych na Liście projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na brak alokacji, NCBR poinformuje o tym fakcie w oddzielnym komunikacie.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z pkt. 93 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego
z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2020

Wstecz