Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.


Wsparcie jest przeznaczone zarówno do małych i średnich jak i do dużych przedsiębiorców, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.


Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.


W ramach działania zostały wyodrębnione dwa poddziałania:

  • Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
  • Poddziałanie 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

W poddziałaniu 1.1.1. dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).  
Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy jednak wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.


W poddziałaniu 1.1.2 Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.
Podobnie jak w poddziałaniu 1.1.1. beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.


W latach 2015-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w poddziałaniu 1.1.1. dostępnych będzie ok 1, 88 mld EUR, zaś w poddziałaniu 1.1.2 –  blisko 657 mln EUR.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania przez NCBR wsparcia na realizację projektów w ramach działania 1.1. POIR można znaleźć w zakładce „Konkursy” oraz na portalu Ministerstwa Rozwoju: www.poir.gov.pl.