Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.


W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.


Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.


Beneficjentami projektów dofinansowanych w ramach działania mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców.


W latach 2015-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w działaniu 1.2 dostępnych będzie blisko 875 mln EUR.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania przez NCBR wsparcia na realizację projektów w ramach działania 1.2. POIR można znaleźć w zakładce „Konkursy” oraz na portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: www.poir.gov.pl.