Dokumentacja dla konkursu InnoNeuroPharm w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2018 r.:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis programu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja z 1.08.2018)
 4. Zakres tematyczny konkursu
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum (aktualizacja z 1.08.2018)
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 1.08.2018)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 1.08.2018)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 31.01.2019 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum  (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 31.01.2019 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193/1 z 30.07.2018)
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie 1.2 POIR
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 17. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji SL2014

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie INNOMOTO można kierować:

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag@ncbr.gov.pl 

FAQ