UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeDokumentacja dla konkursu nr 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne:

ZASADY KONKURSU:

 1. Ogłoszenie o konkursie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 25.11.2020)
 2. Regulamin Konkursu (uwaga: aktualizacja dokumentu z 25.11.2020)
 3. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 5. Kryteria wyboru projektów
 6. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 7. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

            LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 1/4.1.4/2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 12.11.2020 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 02.10.2020 r.)
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Klasyfikacja MAE
 10. Poziomy gotowości technologicznej
 11. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 12. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 13. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 14. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 15. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 16. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz Regulaminie konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl