Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2017 r.:

ZASADY KONKURSU:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

UMOWA O DOFINANSOWANIE: 

DOKUMENTY DODATKOWE:

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

KONTAKT:

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: aplikacyjne-finanse-at-ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: aplikacyjne-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów tel.  +48 22 39 07 122, + 48 22 39 07 290, + 48 22 39 07 142,  + 48 22 39 07 454.