Dokumentacja dla konkursu nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r.:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis konkursu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja z 16.11.2020)
 1. Regulamin konkursu (aktualizacja z 16.11.2020)
 2. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 4. Kryteria wyboru projektów
 5. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 6. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 2/1.1.1/2019 


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse-at-ncbr.gov.pl;  
• w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: konkurs111-at-ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

FAQ

Dokumenty archiwalne:

 1. Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna I, obowiązująca do 15.11.2020 r.)
 2. Regulamin Konkursu (wersja archiwalna I, obowiązująca do 11.08.2019 r)
 3. Regulamin Konkursu (wersja archiwalna II, obowiązująca od 12.08.2019 r. do 15.11.2020 r.)
 4. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (wersja obowiązująca do 18.06.2019)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 18.06.2019)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl