Dokumentacja dla konkursu nr 3 „Szybka Ścieżka” dla projektów realizujących Program Dostępność Plus w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r.:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis konkursu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin konkursu
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBRWNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 3/1.1.1/2019


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy 
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska 
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 6. Wzoru Raportu z realizacji projektu
 7. Wzoru Informacji końcowej z realizacji projektu
 8. Wzoru Wniosku o zmiany
 9. Wzoru aneksu do umowy o dofinansowanieDOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Kalkulator EPC 
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami 
 16. Program Dostępność Plus
 17. Wytyczne w zakresie równości szans
 18. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
 19. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 20. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w paneluPROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU 

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 3/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka Dostępność Plus można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-dostepnosc-finanse-at-ncbr.gov.pl;
• w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: konkurs111-dostepnosc-at-ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

FAQ

Dokumenty archiwalne:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (wersja obowiązująca do 18.06.2019)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 18.06.2019)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl