Konkurs_3/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim:

ZASADY KONKURSU:
1. Opis Przedsięwzięcia
2. Ogłoszenie o konkursie
3. Regulamin Konkursu (aktualizacja 28.02.2019)
4. Zakres tematyczny konkursu
5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
7. Kryteria wyboru projektów
8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
1. Wzór wniosku o dofinansowanie
2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP
LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 3/4.1.1/2018

UMOWA O DOFINANSOWANIE:
1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (aktualizacja 28.03.2019 r.)
2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE:
1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
3. Ustawa wdrożeniowa
4. Rozporządzenie 651/2014
5. Rozporządzenie ogólne
6. Rozporządzenie EFRR
7. Rozporządzenie 1407/2013
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (OMNIBUS)
9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.1 POIR
10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
11. Klasyfikacja MAE
12. Poziomy gotowości technologicznej
13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
16. Podstawowe słowa kluczowe
17. Udział w panelu - przewodnik dla wnioskodawców 
18. Wzór pełnomocnictwa do reprezentacji Wnioskodawcy podczas Panelu Ekspertów 


PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.
Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU


CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:
1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014
2. Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji SL2014 


KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 3/4.1.1. Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres: WPSlaskie-finanse-at-ncbr.gov.pl;
• w pozostałych sprawach – na adres: WPSlaskie-at-ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (22) 39 07 140

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl 

FAQ

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca do 27.02.2019) 
Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (wersja obowiązująca do 27.03.2019)