UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeDokumentacja dla konkursu nr 4/1.2/2019 - GAMEINN-IV:

ZASADY KONKURSU:

 1. Ogłoszenie o konkursie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 06.07.2020 r.)
 2. Regulamin Konkursu (uwaga: aktualizacja dokumentu z 06.07.2020 r.)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR   
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 08.07.2020 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 08.07.2020 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (uwaga: aktualizacja dokumentu z 10.06.2020 r.)
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna I, obowiązująca od 15.11.2019 r. do 12.03.2020)
Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna II, obowiązująca od 13.03.2020 r. do 05.07.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna I, obowiązująca od 15.11.2019 r. do 12.03.2020)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna II, obowiązująca od 13.03.2020 r. do 05.07.2020 r.)
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - wersja archiwalna (wersja obowiązująca do 10.06.2020 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (wersja obowiązująca do 08.07.2020);
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 08.07.2020);


KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie Szybka ścieżka dla przedsiębiorców innych niż MŚP i konsorcjów przedsiębiorstw można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, zasada konkurencyjności, wskaźniki, budżet projektu) na adres: gameinn-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: gameinn-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonu: (0-22) 39 07 393 oraz (0-22) 45 67 584.

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl