Dokumentacja dla konkursu 6 / 1.1.1 / 2019 Szybka ścieżka 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE: 

 1. Wzór dokumentu o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część dokumentu)
 3. Instrukcja wypełniania dokumentu o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. dostępny w systemie IT
 5. Informacje na temat potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na temat potrzeb ewaluacji dla jednostek naukowych
 7. Instrukcja składania tabeli w systemie informatycznym IP

            LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 6 / 1.1.1 / 2019

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie  (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 30.01.2020 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum  (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 30.01.2020 r.)
 3. Lista dokumentów zawartych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące uzupełniającego wypełniania weksli in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 17. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 18. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

FAQ

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konkursie (wersja obowiązująca do 11.12.2019)
Ogłoszenie o konkursie (wersja obowiązująca od 12.12.2019 do 16.04.2020)
Ogłoszenie o konkursie (wersja obowiązująca od 17.04.2020 do 13.05.2020)
Ogłoszenie o konkursie (wersja obowiązująca od 14.05.2020 do 9.06.2020)

Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca do 11.12.2019)
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca od 12.12.2019 do 12.03.2020)
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca od 13.03.2020 do 16.04.2020)
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca od 17.04.2020 do 13.05.2020)
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca od 14.05.2020 do 9.06.2020)
Regulamin Konkursu  (wersja obowiązująca od 10.06.2020 do 23.09.2020)
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (wersja obowiązująca do 14.01.2020)
Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 14.01.2020)
Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie  (wersja obowiązkowa do 30.01.2020)
Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum  (wersja obowiązująca do 30.01.2020)


Należy użyć dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony zgodny się:  wcag-at-ncbr.gov.pl