UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeDokumentacja dla konkursu 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „Agrotech”


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

        LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 7/1.1.1./2020


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 16.11.2020 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 16.11.2020 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Klasyfikacja MAE
 10. Poziomy gotowości technologicznej
 11. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 12. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 13. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 14. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU


CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:


DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl