UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeDokumentacja dla Konkursu 8/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - IPCEI


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy

       
UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowisk
 4. Mechanizm monitorowania i wycofania
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Komunikat KE dot. IPCEI
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 207/2015
 8. Kalkulator EPC
 9. Kalkulator OECD
 10. Klasyfikacja NABS
 11. Klasyfikacja PKD
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU


CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl