Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu. - zaktualizowany dokument

5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR.
 2. Sytuacja finansowa.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie. UWAGA – zaktualizowany dokument
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną. UWAGA – zaktualizowany dokument
 6. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.UWAGA – zaktualizowany dokument
 12. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 13. Poziomy gotowości technologicznej.
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu UWAGA – zaktualizowany dokument.
 2. Wzór aneksu - aktualizacja

 

DOKUMENTY DO UMOWY

 
LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
 
Lp. Nazwa załącznika Wzór formularza Typ dokumentu
1  
Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
 
Dokument własny Wnioskodawcy  
Poświadczona za
 
zgodność
 
z  oryginałem kopia
 
2 Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy  
Oryginał lub poświadczona za
 
zgodność
 
z  oryginałem kopia
 
3  
Budżet Projektu:*
 
*składany wyłącznie w przypadku wezwania Wnioskodawcy przez IP do złożenia skorygowanego budżetu, na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu. 
 
wg wzoru
dostępnego na stronie
internetowej
NCBR 
Oryginał
4 Harmonogram płatności

wg wzoru

dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR 

Oryginał
5  
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 
wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR 
Oryginał
6 Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR 
Oryginał
7  
a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie
 
z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
 
lub
 
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji
 
o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
 
albo
 
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy)
 
 
a) dokument własny Wnioskodawcy
 
b) dokument własny Wnioskodawcy
   
 
a) Oryginał lub poświadczona za
 
zgodność
 
z  oryginałem kopia
 
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność
 
z  oryginałem kopia
 
c) Oryginał
 
8  
a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
 
albo
 
b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
 
albo
 
c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)
 
   
b) dokument własny Wnioskodawcy
   
 
a) Oryginał
 
b) Poświadczona
 
za zgodność
 
z oryginałem kopia
 
c) Oryginał
 
9 Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
10  
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”
 
oraz
 
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wymagana jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r.
 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz.  353, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami na inwestycję–wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych).
 
Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 
Uwaga:
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 
     
b) dokument własny Wnioskodawcy
 
 
a) Oryginał
 
b) Poświadczona
 
za zgodność
 
z oryginałem  kopia
 

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: konkurs1.1.1-at-ncbr.gov.pl.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

PROTEST

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.

FAQ