Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

1.   Ogłoszenie o konkursie.

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu.

3.   Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu
      Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.1.

4.1 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Ogólne zasady.
4.2 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów
       kwalifikowanych.

4.3 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów
       niekwalifikowanych.

4.4 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Zasada konkurencyjności.
5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
6.   Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.

6a. Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
7.   Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
8.   Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
      publicznej przez NCBR.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR.
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR - limit znaków.
 3. Analiza finansowa cz. V pkt 6 wniosku.
 4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.- Uwaga: zaktualizowany dokument.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT - Uwaga: uzupełniony wzór dokumentu.
 6. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną - Uwaga: zaktualizowany wzór dokumentu.
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.- Uwaga: zaktualizowany dokument.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 14. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 15. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu
 2. Deklaracja wekslowa
 3. Weksel
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 5. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie - aktualizacja
 6. Wzór aneksu - aktualizacja
 7. Wniosek o zgodę na podwykonawstwo w PO IR - aktualizacja
 8. Informacja końcowa – aktualizacja (05.06.2019)
 9. Wzór Raportu z realizacji etapu - aktualizacja


Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: konkurs1.1.1.MSP-at-ncbr.gov.pl

DOKUMENTY DO UMOWY:

Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
Lp. Nazwa załącznika Wzór formularza Typ dokumentu
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1.

Oświadczenie (łączne) o:

a)     niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem

i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł

b)    niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne

Uwaga: Gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – wymagane jest  oświadczenie dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał
2. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność
z  oryginałem kopia

3.

Kopie decyzji o nadaniu NIP

Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem kopia

4.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (obligatoryjne jedynie
w przypadku, gdy Wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT)

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał

5. Ankieta dla Wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IR (wymagana wyłącznie w przypadku Wnioskodawców nie mających prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT)

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał

6.

Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy)

Dokument własny Wnioskodawcy

Oryginał lub poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem kopia

7.

Budżet Projektu*

*składany wyłącznie w przypadku wezwania Wnioskodawcy przez IP do złożenia skorygowanego budżetu, na podstawie
§ 12 ust. 6-7 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

wg wzoru udostępnionego przez IP w informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania 

Oryginał

8.

Harmonogram płatności

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał

9.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał

10.

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał

11.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną

 (jeśli dotyczy)

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał

12.

a)     Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie
z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)

lub

b)    w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji
o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)

albo

c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

a) dokument własny Wnioskodawcy

b) dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał lub poświadczona za

zgodność
 z  oryginałem  kopia

b)  Oryginał lub poświadczona za zgodność
z  oryginałem  kopia

c)  Oryginał

13. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
(wymagane jedynie w przypadku, jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc)

dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona

za zgodność

z oryginałem kopia

14.

a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej
o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)

albo

b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)

albo

c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

a) Wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR

b) dokument własny Wnioskodawcy

c) Wg wzoru  dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał

b) Poświadczona

za zgodność

z oryginałem  kopia

c) Oryginał

15. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego.

Wg wzoru  dostępnego na stronie internetowej NCBR

Oryginał wersji elektronicznej  składanej wraz
z wnioskiem
o dofinansowanie projektu w systemie informatycznym IP

16. Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia  (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
- właściwej komisji bioetycznej w przypadku projektów badawczych wymagających prowadzenia  doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t.);
- właściwej lokalnej komisji etycznej (w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa  w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 266);
- Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pozwolenie Ministra Zdrowia oraz pozytywna opinia komisji bioetycznej (w przypadku gdy projekt obejmuje eksperymenty medyczne, a w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 j.t.) Wnioskodawca musi dysponować zgodą (pozwoleniem) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego oraz pozytywną opinią komisji bioetycznej, natomiast w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.), Wnioskodawca musi wykazać się posiadaniem opinii właściwej komisji bioetycznej oraz pozwoleniem Ministra Zdrowia na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego);
- na badania wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
- na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów).
 (jeśli dotyczy).

Wg wzoru  dostępnego
na stronie internetowej NCBR

Oryginał


CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

PROTEST


Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca, którego projekt nie został wybrany do dofinansowania na danym etapie konkursu może, zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu przeprowadzania konkursu, złożyć ponownie projekt w kolejnym etapie konkursu, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o rozstrzygnięciu etapu konkursu.
Ponadto zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, będącego przedmiotem procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego, skutkuje jego odrzuceniem.

FAQ