„Szybka ścieżka” dla MŚP

W ramach konkursu 1/1.1.1/2018 ogłoszonego 1 lutego 2018 r. (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR), skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 700 mln zł.

Wprowadzono możliwość poprawy wniosku w trakcie oceny zgodnie z nowymi kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIR. Przygotowując projekt nowych kryteriów NCBR przede wszystkim miał na względzie przejrzystość i sprawność procesu oceny, by poprawki odnosiły się do konkretnych punktów we wniosku, nie wpływały na zasadniczą jego przebudowę oraz były możliwe do wprowadzenia w czasie przewidzianym na poprawę.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, łączącej dotychczasową ocenę według kryteriów formalnych oraz merytorycznych.

Dodatkowo, w konkursie zrezygnowano z wizyty w miejscu realizacji projektu, która w poprzedniej edycji konkursu była elementem oceny. Po zawarciu umowy o dofinansowanie a przed pierwszą płatnością na rzecz Beneficjenta (w formie zaliczki lub refundacji), IP natomiast może przeprowadzić kontrolę w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta. Kontrola ta ma w szczególności na celu sprawdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli IP może rozwiązać umowę o dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym.

Konkurs, jak dotychczas, jest podzielony na trzy miesięczne rundy, wnioski można składać od 1 marca  do 30 maja 2018 r.