Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r.:

1.   Ogłoszenie o konkursie.

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu.

3.   Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu
      Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.2.

4.1 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Ogólne zasady.
4.2 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów
       kwalifikowanych.

4.3 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów
       niekwalifikowanych.

4.4 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Zasada konkurencyjności.
5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
6.   Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.

6a. Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
7.   Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
8.   Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
      publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1.   Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.2 POIR.

1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.2 POIR - limit znaków - Uwaga: zaktualizowany wzór dokumentu.

2.   Analiza finansowa cz. V pkt 6 wniosku.

3.   Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.

4.   Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT - Uwaga: uzupełniony wzór dokumentu

5.   Formularz ubiegania się o pomoc publiczną  -  Uwaga: zaktualizowany wzór dokumentu.

6.   Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu.
 2. Deklaracja wekslowa.
 3. Weksel.
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.

 5. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 6. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie - aktualizacja.
 7. Wzór aneksu - aktualizacja.
 8. Wniosek o zgodę na podwykonawstwo w PO IR - aktualizacja.
 9. Wzór raportu z realizacji etapu projektu - aktualizacja.
 10. Informacja końcowa.
LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1. Oświadczenie (łączne) o:
a) niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Uwaga: Gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej - wymagane jest  oświadczenie dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
2. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność z oryginałem kopia
3. Kopie decyzji o nadaniu NIP Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność z oryginałem kopia
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
5. Ankieta dla Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IR (wymagana wyłącznie w przypadku Wnioskodawców nie mających prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
6. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy Oryginał lub poświadczona za
zgodność z oryginałem kopia
7. Budżet Projektu wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
8. Harmonogram płatności wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
10. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (dotyczy przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy)  wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
11. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną (jeśli dotyczy) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
12.

a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)


lub


b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)


albo


c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

a) dokument własny Wnioskodawcy

b) dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

c) Oryginał

13. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
(wymagane jedynie w przypadku, jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc)
dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia
14. a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)

albo

b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)

albo

c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

a) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

b) dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał

b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia

c) Oryginał

15. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał
16.

Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia  (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu

 • właściwej komisji bioetycznej w przypadku projektów badawczych wymagających prowadzenia  doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t.);- właściwej lokalnej komisji etycznej (w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa  w ustawie 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 266);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pozwolenie Ministra Zdrowia oraz pozytywna opinia komisji bioetycznej (w przypadku gdy projekt obejmuje eksperymenty medyczne, a w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 j.t.) Wnioskodawca musi dysponować zgodą (pozwoleniem) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego oraz pozytywną opinią komisji bioetycznej, natomiast w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.), Wnioskodawca musi wykazać się posiadaniem opinii właściwej komisji bioetycznej oraz pozwoleniem Ministra Zdrowia na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego);
 • na badania wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
 • na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów)

(jeśli dotyczy).

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

INNE:

 1. Sugerowany wzór protestu


Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR można kierować na następujący adres mailowy: konkurs1.1.2-at-ncbr.gov.pl.

FAQ