Dokumentacja Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2016 r. (Konkurs_1/1.1.2/2016):

ZASADY KONKURSU:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.2 POIR.
 2. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 3. Sytuacja finansowa.
 4. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 3. Ustawa wdrożeniowa.
 4. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 5. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Dyrektywa 2003/87/WE.
 8. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 9. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Poziomy gotowości technologicznej.

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR można kierować na następujący adres mailowy: konkurs1.1.2duze-at-ncbr.gov.pl