Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

6.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

9.   Zakres minimalny umowy konsorcjum.(Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 6. Oświadczenie o braku powiązań.
 7. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 8. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie Konsorcjanta.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 12. Poziomy gotowości technologicznej

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

PROTEST

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest dotyczący oceny formalnej wnoszony jest w języku polskim, natomiast protest dotyczący oceny merytorycznej, z uwagi na jego ocenę przez ekspertów zagranicznych, należy złożyć w języku angielskim.

Wzór protestu udostępniono poniżej.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 

REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie
 2. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu
 3. Raport z realizacji zadań