Dokumentacja Programu sektorowego „INNOLOT - innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:
1.   Ogłoszenie o konkursie.
2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
3.   Zakres merytoryczny konkursu.
4.   Tryb oceny  merytorycznej wniosków.
5.1 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR - Ogólne zasady.
5.2 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR - Katalog kosztów
      kwalifikowanych.

5.3 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2POIR - Katalog kosztów
      niekwalifikowanych.

5.4 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR - Zasada konkurencyjności.
6.   Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu
      Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Działanie 1.2.

7.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
8.   Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.

8a. Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
9.   Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
10.  Zakres minimalny umowy konsorcjum.
11.  Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
       publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Działanie 1. 2 POIR_część A_wersja polska.
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie - Działanie 1. 2 POIR_część B_wersja angielska.
 3. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 4. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT - Uwaga: uzupełniony wzór dokumentu
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną - Uwaga: zaktualizowany wzór dokumentu.
 6. Oświadczenie o braku powiązań - dotyczy projektów przewidujących tzw. „skuteczną współpracę”.
 7. Instrukcja do wniosku

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU: innolot.ncbr.gov.pl

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 3. Oświadczenie Konsorcjanta.


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Porozumienie w sprawie utworzenia Programu sektorowego INNOLOT.
 14. Poziomy gotowości technologicznej TRL.
 15. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 16. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 3. Weksel
 4. Deklaracja wekslowa
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 6. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie
 2. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu
 3. Raport z realizacji zadań/etapów
 4. Wzór informacji końcowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1. Oświadczenie (łączne) o:
a) niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Uwaga: Gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej - wymagane jest  oświadczenie dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
2. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
3. Kopie decyzji o nadaniu NIP Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
5. Ankieta dla Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IR (wymagana wyłącznie w przypadku Wnioskodawców nie mających prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
6. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
7. Budżet Projektu wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
8. Harmonogram płatności wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
10. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (dotyczy przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
11. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną
(jeśli dotyczy)
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
12.

a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)


lub


b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)


albo


c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

a) dokument własny Wnioskodawcy


b) dokument własny Wnioskodawcy


c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał lub poświadczona za
zgodność z oryginałem kopia

b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia


c) Oryginał

13. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
(wymagane jedynie w przypadku, jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc).
dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia
14.

a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)


albo

b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)


albo

c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

a) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

b) dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR

a) Oryginał

b) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

c) Oryginał
15. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
16. Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia  (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu:
 • właściwej komisji bioetycznej w przypadku projektów badawczych wymagających prowadzenia  doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm.) - właściwej lokalnej komisji etycznej (w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa  w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 266);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pozwolenie Ministra Zdrowia oraz pozytywna opinia komisji bioetycznej (w przypadku gdy projekt obejmuje eksperymenty medyczne, a w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa
  w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 j.t.) Wnioskodawca musi dysponować zgodą (pozwoleniem) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego oraz pozytywną opinią komisji bioetycznej, natomiast w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45 poz. 271 ze zm.), Wnioskodawca musi wykazać się posiadaniem opinii właściwej komisji bioetycznej oraz pozwoleniem Ministra Zdrowia na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego);
 • na badania wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
 • na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów).
(jeśli dotyczy)
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
Dodatkowo - w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum przemysłowego Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty dla każdego z konsorcjantów:
a) Dokumenty dot. Konsorcjanta ubiegającego się o dofinansowanie w ramach projektu:
1. Oświadczenie (łączne) o:
a) niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Uwaga: Gdy Konsorcjantem są wspólnicy spółki cywilnej– wymagane jest  oświadczenie dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
2. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjanta (jeśli dotyczy). Dokument własny Konsorcjanta Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
3. Kopie decyzji o nadaniu NIP Dokument własny Konsorcjanta Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (obligatoryjne jedyniew przypadku, gdy Konsorcjant występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
5. Ankieta dla dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IR (wymagana wyłącznie w przypadku gdy konsorcjant nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
6. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Konsorcjanta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Dokument własny Konsorcjanta Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
8. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy  (dotyczy przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
9. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Konsorcjant ubiega się o pomoc publiczną (jeśli dotyczy) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
10.

a) Sprawozdania finansowe Konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie
z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)


lub


b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał, albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)


albo


c) Oświadczenie Konsorcjanta o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

a) dokument własny Konsorcjanta


b) dokument własny
Konsorcjanta


c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał lub poświadczona za
zgodność z oryginałem kopia

b) Oryginał lub poświadczona
za zgodność z oryginałem kopia


c) Oryginał

11. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjanta (wymagane jedynie w przypadku, jeśli Konsorcjant uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc), dokument własny Konsorcjanta Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
12.

a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)


albo

b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)


albo

c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

a) wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR


b) dokument własny Konsorcjanta

c) wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał

b) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

c) Oryginał
13. Kopia umowy konsorcjum - aktualizacja - jeśli dotyczy. dokument własny
Konsorcjanta
Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
14. Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia  (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu:
 • właściwej komisji bioetycznej w przypadku projektów badawczych wymagających prowadzenia  doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm.)
 • właściwej lokalnej komisji etycznej (w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa  w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 266);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pozwolenie Ministra Zdrowia oraz pozytywna opinia komisji bioetycznej (w przypadku gdy projekt obejmuje eksperymenty medyczne, a w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 j.t.) Wnioskodawca musi dysponować zgodą (pozwoleniem) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego oraz pozytywną opinią komisji bioetycznej, natomiast w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271  ze zm.), Wnioskodawca musi wykazać się posiadaniem opinii właściwej komisji bioetycznej oraz pozwoleniem Ministra Zdrowia na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego);
 • na badania wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
 • na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów).
  (jeśli dotyczy)
 
wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał
Dokumenty dot. Konsorcjanta, który nie ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu
1. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjanta (jeśli dotyczy) dokument własny Konsorcjanta Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
2. Oświadczenie o  statusie przedsiębiorcy, (dotyczy przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał

REALIZACJA PROJEKTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

PROTEST

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

Wzór protestu udostępniono poniżej.


Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

----------------


Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać  na następujące adresy mailowe:

FAQ