Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” POIR w 2016 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu. - UWAGA – dokument zaktualizowany (zmiana terminu zakończenia naboru wniosków o dofinasowanie).
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1.
 4. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
 5. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR - UWAGA – zmiana formatu załącznika nr 6  (z formularza wypełnianego online na PDF).
 2. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 4. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 5. Ustawa wdrożeniowa.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 8. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 10. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU BRIDGE ALFA:

 1. Regulamin funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa.
 2. Regulamin funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa - aktualizacja


SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI PROJEKTU B+R:Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba-at-ncbr.gov.pl


PROTEST


Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.


Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.