Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem.

ZASADY KONKURSU:

1.   Ogłoszenie o konkursie. - aktualizacja

7.   Zakres minimalny umowy konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.02.2017 r.).

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 3. Ustawa wdrożeniowa.
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Porozumienie sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych pomiędzy NCBR a SYTNHOS S.A.
 8. Dyrektywa 2003/87/WE.
 9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 11. Klasyfikacja MAE.
 12. Poziomy gotowości technologicznej.
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.02.2017 r.).
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.
 4. Wzór deklaracji organu Natura 2000 – załącznik do Analizy.

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU:

 1. Wzór umowy o realizację Projektu.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy: synchem-finanse-at-ncbr.gov.pl,
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres mailowy: synchem-at-ncbr.gov.pl.