Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis Programu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja z 21.12.2017 r.)
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja z 21.12.2017 r.)
 4. Zakres tematyczny konkursu (aktualizacja z 21.12.2017 r.)
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 02.05.2018 r.).
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 19.04.2018 r.). 
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU:

 1. Wzór umowy o realizację projektu (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.06.2018 r.)

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.1
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Zalecenia do zawieranych umów z podwykonawcami
 17. Pełnomocnictwo – wzór dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na Panelu
 18. Przewodnik dla wnioskodawcy

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2.  Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 13. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/4.1.1/2017 można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - na adres: brik-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach -  na adres mailowy: brik-at-ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu (0-22) 39 07 171, (0-22) 39 07 235, (0-22) 39 07 211, (0-22) 39 07 140