Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

ZASADY KONKURSU:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 3. Ustawa wdrożeniowa.
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Dyrektywa 2003/87/WE.
 8. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 9. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Poziomy gotowości technologicznej.
 12. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.
 13. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 06.12.2016 r.).

3. Weksel.

KONTAKT

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy: ranb-finanse-at-ncbr.gov.pl;
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres mailowy: ranb-at-ncbr.gov.pl, oraz pod numerem telefonu: tel. + 48 22 39 07 142; tel. + 48 22 39 07 454; tel. + 48 22 39 07 244; tel. + 48 22 39 07 122

REALIZACJA PROJEKTU

Centralny System Teleinformatyczny SL2014: