Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” POIR w 2017 r.:

ZASADY KONKURSU:

3. Regulamin Przeprowadzania Konkursu (aktualizacja z dn. 13.06.2017 r.)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dn. 24.05.2017 r.)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dn. 24.05.2017 r.)

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 04.10.2017 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie 4.1 POIR
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNiSW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Wytyczne POIR w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Wytyczne w zakresie kontroli
 17. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 18. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach IV osi POIR
 19. Pełnomocnictwo – wzór dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na Panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

KONTAKT:

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: ranb-finanse-at-ncbr.gov.pl
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: ranb-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów tel.  +48 22 39 07 244, + 48 22 39 07 122, + 48 22 39 07 290, + 48 22 39 07 142,  + 48 22 39 07 454.