Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2015 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

8.   Zakres minimalny umowy konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja od 09.11.2018 r.)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

8.   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.- Uwaga: zaktualizowany dokument.

9.   Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. - Uwaga: zaktualizowany dokument.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu - dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum,

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

KONTAKT

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 można przesyłać na następujące adresy mailowe:

FAQ

REALIZACJA PROJEKTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.