Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r.:


DOKUMENTY PODSTAWOWE:

1.   Ogłoszenie o konkursie.

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu.

3.   Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu
      Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.1.

4.1 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Ogólne zasady.
4.2 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów
      kwalifikowanych.

4.3 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów
      niekwalifikowanych.

4.4 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Zasada konkurencyjności.
5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
6.   Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.
6a. Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
      2000

7.   Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
8.   Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
      publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR.
 2. Analiza finansowa cz. V pkt 6 wniosku. Uwaga: zaktualizowany dokument.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. Uwaga: zaktualizowany dokument.
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 6. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 14. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu,

DOKUMENTY DO UMOWY:

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy  
Oryginał lub poświadczona za zgodność z  oryginałem kopia
 
3.

Budżet Projektu

 
wg wzoru udostępnionego przez IP w informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania
 
Oryginał
4. Harmonogram płatności       Oryginał
5.  
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 
      Oryginał
6.  
a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie
 
z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
 
lub
 
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
 
albo
 
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy)
 
 
a) dokument własny Wnioskodawcy
 
b) dokument własny Wnioskodawcy
   
 
a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
 
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
 
c) Oryginał
 
7.  
a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
 
albo
 
b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
 
albo
 
c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)
 
   
b) dokument własny Wnioskodawcy
   
 
a) Oryginał
 
b) Poświadczona
 
za zgodność
 
z oryginałem kopia
 
c) Oryginał
 
8. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
9.  
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” 
 
oraz
 
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wymagana jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 Nr 213, poz.  1235, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami na inwestycję–wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych).
 
Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 
Uwaga:
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 
     
b) dokument własny Wnioskodawcy
 
 
a) Oryginał
 
b) Poświadczona
 
za zgodność
 
z oryginałem  kopia
 

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: konkurs111DUZE-at-ncbr.gov.pl

FAQ